Wednesday, 10 October 2018

रामोपासना

रामरक्षा हे स्तोत्र आणि "श्रीराम जयराम जयजय राम". ह्या मंत्राशिवाय रामोपासना पूर्ण होऊ शकत नाही. ही एक अतिशय प्रभावी साधना आहे.

आजकाल वाढत्या लोकसंख्येमुळे आपण घर गावाच्या वेशीबाहेर घेतो.त्या जागा कधी कधी बाधित असतात. नवीन घरात गेल्यावर लोकांना समाधान मिळण्याऐवजी सतत मनात हुरहुर वाटणे, घरात सुखसोयी असूनही त्यांत मन न रमणे किंवा सतत घराबाहेर राहावे लागणे.अशा तर्हेचे त्रास चालू होतात.काही लोकांना हे त्रास तीव्रतेने जाणवतात. पूर्वी गाव वेस असायची, ग्रामदेवता असायच्या पण आता ह्या संकल्पना आपण आज बाळगू शकत नाही. हे मान्य करावे आणि रामोपासना निरंतर चालू ठेवावी.

घरात देवासमोर रोज "श्रीराम" असे लिहून त्याला पाढंरे फूल वाहावे. संध्याकाळी 108 वेळा वरील जप करावा आणि रामरक्षा सुध्दा म्हणावी. ज्यांचे पैशासाठी घराचे काम अर्धवट राहिले आहे अशांनी...
आपदामपहरतारम् दातारं सर्व संपदाम्
लोकाभिरामम् श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ||

सर्व आपत्तींना दूर पळवुन लावण्यार्या, सर्व संपत्ती देणार्या आणि आनंद देणार्या श्रीरामाला मी पुन्हा पुन्हा नमस्कार करतो हा मंत्र रोज उदबत्ती लावून म्हणावा.

रामरक्षेवर फार छान माहिती

रामरक्षेच्या एका श्लोकाबद्दल- कदाचित माहिती असेलही सगळ्यांना....

रामो राजमणिः सदा विजयते
रामं रामेशं भजे ।
रामेणाभिहतो निशाचरचमू
रामाय तस्मै नमः ।
रामान्नास्ति परायणं परतरं
रामस्य दासोसम्यहम् ।
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे
भो राम मामुद्धर ।।

या श्लोकात राम या नामाच्या सगळ्या विभक्ती आल्या आहेत. रामो=रामः(प्रथमा) रामं(द्वितीया),
रामेण(तृतीया), रामाय(चतुर्थी),
रामान्नास्ति रामात् (पंचमी)
रामस्य(षष्ठी), रामे(सप्तमी),
भो राम(संबोधन).
ह्या श्लोकात रकाराची पुनरावृत्ती असल्याने गर्भारपणात हा श्लोक म्हणल्याने जन्माला येणारे बाळ बोबडे (किंवा जीभ जड असलेले) होत नाही.

◆ रामरक्षा आरोग्यरक्षक कवच

 एक वेगळा पैलू तुमच्यासमोर मांडत आहे. श्रीरामरक्षा स्तोत्र हे आजही कित्येक घरांमध्ये तिन्ही सांजेला आवर्जून म्हटले जाते. आजारी व्यक्ती वा शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर त्या रुग्णाला रामरक्षा ऐकवली जाते. रामरक्षाच का? असे काय रहस्य या मंत्रात दडले आहे?

रामनामकवच

शिरो मे राघवः पातु
भालं दशरथात्मजः ॥
कौसल्येयो दृशौ पातु
विश्वामित्रप्रियः श्रुती ।
घ्राणं पातु मखत्राता
मुखं सौमित्रिवत्सलः ॥
जिह्वां विद्यानिधिः पातु
कण्ठं भरतवंदितः ।
स्कंधौ दिव्यायुधः पातु
भुजौ भग्नेशकार्मुकः ॥
करौ सीतापतिः पातु
हृदयं जामदग्न्यजित्‌ ।
मध्यंपातु खरध्वंसी नाभिं
जाम्बवदाश्रयः ॥
सुग्रीवेशः कटी पातु
सक्थिनी हनुमत्प्रभुः ।
उरू रघूत्तमः पातु
रक्षःकुलविनाशकृत्‌ ॥
जानुनी सेतुकृत्पातु
जंघे दशमुखान्तकः ।
पादौ विभीषणश्रीदः
पातु रामोऽखिलं वपुः ||

असे कवच या स्तोत्रात आलेले आहे. कवच म्हणजे आपल्या प्रत्येक अवयवाचे रक्षण करण्यासाठी मंत्र धारण करणे!! थोडक्यात; आपले संपूर्ण शरीरच रामनामाने अभिमंत्रित करणे. या कवचाची फलश्रुती नीट पहा....

पातालभूतलव्योम
चारिणश्छद्मचारिणः ।
न द्रष्टुमपि शक्तास्ते
रक्षितं रामनामभिः ॥

म्हणजे, पाताळ, भूमी आणि आकाश या तिन्ही लोकांत संचार करणारे, छद्मचारिणः म्हणजे खोटे सोंग घेणारे असे (राक्षस) रामनामाने रक्षिलेल्या लोकांकडे नजर वर उचलून पण पाहू शकत नाहीत!!

◆◆◆◆ !! श्रीराम !! ◆◆◆◆

No comments:

Post a Comment