Sunday, 28 October 2018

जुआ जो पूरी दुनिया में किसीका ना हुआ - शिरीष सप्रे


Tqvk tks iwjh nqfu;k esa fdlh dk uk gqvk
f'kjh"k lizs

जुआ जो पूरी दुनिया में किसीका ना हुआ - शिरीष सप्रे 
tqvk [ksyuk vkSj nhiekfydk dk laca/k vkt ls fdruk iqjkuk gS bldk dksbZ Li"V izek.k ugha feyrkA nhikoyh y{eh iwtu ds lkFk&lkFk tqvs dk Hkh ioZ eku fy;k x;k gS vkSj fcuk Je ds y{eh izkIr djus dk eksg Hkyk fdlls NwVk gS] blfy, tqvk vkfndky ls gj ns'k esa izpfyr jgk gSSA blds nq"ifj.kkeksa ls Hkyh&Hkkafr voxr gksdj Hkh Hkkjrh; ekul dk laca/k tqvs ds [ksy ds lkFk ,slk dqN tqM x;k gS fd tSls og lukru&ikSjkf.kd gksA ij vk'p;Z dh ckr ;g gS fd bl tqvs us vkt rd fdlh xjhc dks vehj ugha cuk;k gSA mYVs /kuh ;k egku iq#"kksa dks blus nj&nj dk fHk[kkjh  cuk MkykA

;wuku ds egkdfo gksej us vius egkdkO; esa tqvs dk mYys[k fd;k gSA 1200 bZ- iw- ds Vªk; ;q+) esa lSfud le; dkVus ds fy, pkSiM ls tqvk [ksyrs FksA teZuh esa izkphu fooj.kksa ls Kkr gksrk gS fd yksx tqvs esa viuh vkSjrksa o cPpksa dks gkj tkrs Fks vkSj Lo;a nkl cu tkrs FksA ,d phuh o`rkar esa ,d phuh }kjk tqvs esa viuk gkFk Hkh nkao ij yxk nsus dk o`rkar feyrk gSA

=srk ;qx esa jktk uy vius gh HkkbZ iq"dj ls tqvs esa gkjdj viuk jkt xaok cSBsA ne;arh us ml le; ftl lrhRo dk ifjp; fn;k] mldk Lej.k ?kj&?kj fd;k tkrk gSA }kij ;qx esa blh fouk'kdkjh |wr ds dkj.k /keZjkt ;qf/kf"Bj vius gh Hkkb;ksa& dkSjoksa ds lkeus vlhe&v'ks"k Xykuh ds ik= cusA nzkSinh dk Hkjh lHkk esa vieku gqvkA ;fn ;g tqvs dk [ksy u gksrk rks egkHkkjr dk fouk'kdkjh ;q) u gqvk gksrkA  

Ikwwwwwwwwwwwwjk _zxosn lq[k&le`f) vkSj ikfjokfjd&lkekftd 'kkafr ds mYys[kksa ds o.kZuksa ls ls Hkjk iMk gSA ij mlesa Hkh tqvs ds vfHk’kki dk o.kZu gSA  ØhMk] mRlo] nkaiR;] vkeksn&izeksn dk og ;qx Hkh tqvs ls vfHk’kIr FkkA lekt esa /kuh vkSj fu/kZu dk Hksn&Hkko vk pwdk FkkA /kuh oxZ jFkksa dh nkSM ds vk;kstu dj viuk euksjatu djrk FkkA mu izfr;ksfxrkvksa esa       laiUu yksx cMh& cMh ckft;ka yxkrs FksA lkekU;tu vius eu dh ykylk ikals dk tqvk [ksydj iwjh djrs FksA

luRdqekj lafgrk esa f’ko ,oa ikoZrh ds tqvk [ksyus dh jkspd dFkk dk mYys[k gSA bl dgkuh ds vuqlkj f’ko dks ikoZrh ls gkjdj lc dqN R;kxdj xaxk fdukjs pys tkuk iMk FkkA rc muds iq= dkfrZds; vk, o mUgksaus tqvk lh[kk vkSj viuh eka ikoZrh dks gjkdj vius firk dh gkj dk cnyk fy;kA tc dkfrZds; ds HkkbZ x.ks’k dks bldk irk pyk rks mUgksaus dkfrZds; ls tqvk [ksydj mUgsa gjk fn;k o ikoZrh dh thrh lkjh laiRrh okil dj yhA blds ckn ikoZrh o f’ko esa fQj ,d ckj tqvk gqvkA bl tqvs esa fo".kq Lo;a ikls dk #i /kkj.k fd, gq, FksA vr% gj ckj os bl rjg fxjrs fd ikoZrh gkjrh pyh xbZ vkSj fQj f’ko o ikoZrh esa nksuks esa le>kSrk gks x;kA rHkh ls ikoZrhth us fnokyh ij tqvk [ksyuk‘’kq# dj fn;kA

Lkkroha 'krkCnh esa 'kwnzd us e`PNdfVd ukVd esa tqvs dh cgqr lqanj dFkk nh gSA blesa laokgd uked tqvkjh tqvsa esa gkjdj fotsrk o tqvk?kj ds ekfyd ls cpus ds fy, Hkkx fudyrk gS ,oa ,d ’kwU; nso eafnj es ?kql tkrk gSA ihNs&ihNs tqvk?kj dk ekfyd vkSj fotsrk vkrs gSaA laokgd eafnj esa ,d LFkku ij bl rjg fu"ian [kMk gks tkrk gS fd os nksuks mls ewfrZ eku ysrs  gSaA nksuks fQj b/kj&m/kj ns[kdj [kqn tqvs dh ,d ckth [ksyus yxrs gSaA [ksyrs&[ksyrs nksuks esa >xMk gksus yxrk gS fd nkao esjk gSA viuh vknr ls ykpkj laokgd Hkh pqi u jg ik;k vkSj cksy iMk fd nkao esjk gSA bl rjg og idMk tkrk gSA 
  
Tqkqvk lcls igys Hkkjr esa gh 'kq# gqvk ;g fuf’pr #i ls dgk ugha tk ldrkA D;ksafd] feJ esa 3000 bZ- iw- ds fijkfeMksa ds lkFk nQuk, x, jRutfVr Lo.kZ ds ikals vkSj tqvk iê izkIr gq, gSaA  b/kj Hkkjr esa Hkh] mlls Hkh iwoZ dh gMIik lH;rk ds ikals izkIr gq, gSaA b/kj gfì;kas ds gtkjksa lky iqjkus ikals nf{k.k vÝhdk ds ckSus] vkLVªsfy;k ds vkfnoklh o jsMbafM;uksa ls miyC/k gq, gSaA ,Øksikfyl ,Fksal dk yksdfiz; [sky FkkA bl [ksy ds eSnku dh lhf<;ksa ij ,d xsfeax cksMZ Hkh [kqnk feyk gSA  jkseu lkezkT; ds HkXuko’ks"k tq, dh dFkk dk izek.k nsrs gSaA fgczw tkfr ds yksx nso ewfrZ ikals Qsaddj fu.kZ; djrs gSa o mUgsa nsoh ekudj vkpj.k djrs gSaA phu vkSj dksfj;k ds /kkfeZd fp=ksa esa ikals vafdr gSaA

Izkkphu ckS) fogkjksa ds /oalko’ks"kksa esa pkSiM ds ikals izkIr gq, gSaA blls fofnr gksrk gS fd ckS) fHk{kq [kkyh oDr esa pkSiM [ksydj O;rhr djrs FksA vo’; lezkV v'kksd us vius ’kkludky esa tqvk izfrcaf/kr dj fn;k FkkA nloha‘’krkCnh esa nf{k.k Hkkjr esa dkdrh; 'kkludky esa dkSfM;ksa dk ,d izfl+) tqvk izpfyr Fkk ftls uDdkeqf"V dgrs FksA izkphu Hkkjr ds tqvs esa 5 ikals gksrs Fks ftUgsa v{k dgrs FksA D;ksafd] os cgsMs dh ydMh ds cus gksrs FksA vc rks ikls rk’k] pkSiM] ?kqMnkSM] igsyh] lêk] dsfluks] vkfn tqvs ds vusd #i gks x, gSaA

++_Xosn esa gkjs tqvkjh us vius thou dk fupksM bu ’kCnksa esa O;Dr fd;k gS & tqvk er [ksyks ikalk er QsadksA vius d`f"k dk;Z dh vksj /;ku nks rHkh rqEgsa le`f) feysxh&izR;sd O;fDr ls lEeku feysxkA ?kj esa xk, gSa&iRuh cPps gSa&mudh vksj ns[kksA HkO; lw;Znso us esjh vka[ksa [kksy nh gSaA gkjs tqvkjh ds nq[k dh ;g lPph iqdkj gSA

”‘
Friday, 19 October 2018

बहु उपयोगी, बहु रंगी फूल - गेंदा

Ckgq mi;ksxh] cgqjaxh Qwy & xsank
f’kjh"k lizs


n’kgjk iwtk dk vfoHkkT; Hkkx gS fofo/k jaxh xsans ds QwyA laLd`r esa bls LFkwyiq"Ik dgrs gSaA”vU; fdlh Hkh R;kSgkj ij u feys bruk lEeku xsans ds Qwy dks bl fnu feyrk gSA iwjk cktkj xsans ds Qwyksa ls iV tkrk gSA n’kgjs ds fnu rks bldks foy{k.k egRo izkIr gks tkrk gS] blds Hkko vkleku Nwus yxrs gSaA ijarq] fo’ks"k 'kku tks utj vkrh gS og ihys vkSj ds’kfj;k jax ds cMs vkSj Qwys gq, xsans dh] mUgsa fo’ks"k egRo fn;k tkrk gSA yksx n’kgjs dks njokts ij blds rksj.k yxkrs gSaA ?kj dh iqLrdksa&dkfi;ksa] okguksa dh iwtk ds fy, bldks mi;ksx esa yk;k tkrk gSA ?kj dh okLrq&'kkafr] nqdku ;k vkWfQl dk mn~?kkVu] 'kknh&C;kg ds eaMiksa dh ltkoV] dkj[kkuksa dh ;a= lkexzh dh iwtk esa Hkh bUgh Qwyksa dk fgLlk lokZf/kd gksrk gSA

 uojk=h&n’kgjk ij QwyeafM;ksa esa Qwyksa dk cktkj xeZ gksrk gS vkSj buesa lokZf/kd ekax xsans dh gh gksrh gSA nhikoyh ij Hkh bldh ekax cuh jgrh gSA ’kgj esa tSls gh QwVikFk xsans ds Qwyksa ls iV iMs fd mRloh okrkoj.k cuus yxrk gSA uojk=h] n’kgjk] nhikoyh ij bldk dksbZ fodYi utj ugha vkrkA ;fn fdlh dkj.ko’k bu fnuksa ,d fnu Hkh vkod fdlh dkj.k ls de gks xbZ rks xsans ds Hkko rwQkuh xfr ls c< tkrs gSaA oSls rks dksbZ fo’ks"k ns[kHkky u djrs Hkh xsans dh Qly cgqr vk tkrh gS bl dkj.k dHkh&dHkh cktkj esa Hkko u feyus ds dkj.k bUgsa Qsad nsus rd dh ukScr vk tkrh gSA xsans ds leku gh 'ksoarh dh Hkh ’kku dqN vkSj gh gksrh gS mlds Hkh Hkko p<us yxrs gSaA

xsans dk pednkj ds’kfj;k jax mldk izeq[k vkd"kZ.k gSA dslfj;k jax dk xsans dk Qwy ohjJh dk izrhd gSA bldh lgt Hkjiwj miyC/krk /;ku esa ysdj gh 'kk;n bldk varHkkZo /kkfeZd dk;ksZa esa fd;k x;k gksxkA xsans ds Qwyksa dh ekyk] rksj.k xwaFks tkrs gSaA Qwyksa dh jaxksyh vkSj xyhpksa esa xsans ds Qwyksa dh ia[kqfM;ksa dk mi;ksx [kwydj fd;k tkrk gSA n’kgjk&nhikoyh ij gj ?kj esa xsans ds Qwy yk, gh tkrs gSaA 'kL=&iwtu] y{eh& iwtu ds fy, xsans dks vko’;d ekuk tkrk gSA xq#okj dks nRrk«; vkSj jfookj dks lw;Ziwtu esa xsank vo’; gksrk gSA iwtu&vpZu vkSj lkSan;hZdj.k ds vfrfjDr xsans ds vU; mi;ksx Hkh gSaA

ikjaifjd vkSj lkaLd`frd mRloksa esa xsank cgqrk;r ls mi;ksx esa yk, tkus ds ckotwn vkidks ;g tkudj vk’p;Z gksxk fd ;g ewyr% Hkkjrh; Qwy ugha gSA xsank ewyr% esfDldks dk gSA lksygoha lnh ds vkl&ikl ;g b/kj&m/kj QSyk vkSj rHkh ;g Hkkjr vk;kA egkjk"Vª ds cktkjksa esa bldk ,d I;kjk lk uke Hkh gS xksaMkA ;g xksaMk ftruk lw[kk] Hkjk gqvk vkSj xgjk ds’kfj;k gksxk mldk Hkko mruk gh vf/kd gksrk gSA

xsans ds yxHkx ikap izdkj dh mit Hkkjr esa yh tkrh gSA n`< LokLF; okys xsans ds ikS/ks cxhsps ds ckgj Hkh QSy dj taxy ds leku QSyrs vk tkrs gSaA cktkj esa cspus ds fy, ^VWWfxVl bjsDVk* ;kuh vkfÝdu esjhxksYM ;s xsans ds Qwy cMs vkdkj ds gksrs gSaA ,d ehVj mapkbZ dh bl tkrh ds Qwyksa dk jax uhcw ds leku ihyk gksrk gS fQj Hkh gynh tSlk ihyk] jkbZ ds van#uh Hkkx tSlk ihyk vkSj xgjk dslfj;k jax Hkh utj vk tkrk gSA Qwyksa dks rksMdj cspus ds fy, ;g tkfr ilan dh tkrh gSA cktkj esa feyusokys cMs&eksVs dslfj;k Qwy vÝhdu tk;aV Mcy vkWjsat bl mitkfr dh gksrh gSaA VWxfVl iWV~;qyk vFkok Ýsap esjhxksYM ds ikS/ks vk/kk ehVj mapkbZ ds gksrs gSaA bls tehu ls yxh dbZ Mxkysa gksus ds dkj.k blds ikS/ks Hkjs gq, utj vkrs gSaA Ýsap esjhxksYM ds Qwy NksVs vkSj fefJr jax ds gksrs gSaA muesa xgjs ihys jax ls ysdj dkykiu fy, yky rd dh fofo/k NVkvksa ds jax fy, gksrs gSaA NksVs cxhpksa esa vFkok xeyksa esa bldks yxkk;k tkrk gSA

^VWfxVl flXukVk* bl NksVs ls xsans dks cgqr Qwy vkrs gSa] ijarq izR;sd xsans esa ikap fdj.kQwy gksrs gSaA D;kjh ds fdukjs&fdukjs bUgs yxk;k tkrk gSA ^VfxVl Y;qflMk* ;g ^flXukVk* tSlh gh tkfr gSA ijarq] bldks mxz xa/k ds LFkku ij gYdh lqxa/k vkrh gSA ^VWfxVl ek;U;qVk* ukedk xsank yxHkx nks ehVj mapkbZ rd c<rk gS vkSj bls rst xa/k gksrh gSA fgeky; ds dqN {sk=ksa esa 1250 ls 2500 ehVj mapkbZ ij ;g feyrk gSA bldh FkksMh cgqr jksikbZ Hkh gksrh gSA bu lc tkfr;ksa dk ladj dj cukbZ xbZ vla[; mitkfr;ka vfLrRo ess gSaA

Xksank yxkkuk cgqr vklku gSA ,dk/k lw[ks gq, xsans dks ely&dqpydj tehu esa Mky fn;k tk, rks vusd ikS/ks mx vkrs gSaA f?kpfip c<rs gSa vkSj Hkjiwj Qwyksa dh cgkj vkrh gSA tehu ,slh gh gksuh pkfg,] [kkn nsus dk ;gh le; gksuk pkfg, vkfn bl izdkj dk uktqd&[;ky le; i=d xsans esa ughaA tehu dh ns[kjs[k djrs le; ,d ckj [kkn Mkyk fd cl gks x;k i;kZIrA [kjikr fudkydj lIrkg esa ,d ckj ikuh fn;k fd cl gks x;kA xsans dks dksbZ chekjh cgqrdj gksrh ugha dHkh QQwan oxSjkg yx xbZ vFkok Qwy vkus ds le; [ktksgjk yx x;k rks oSls vU; dksbZ xaHkhj chekjh ugha gksrhA dksbZ [kkl esgur u djrs xsans dh Qly fdlku dks Hkjiwj ykHk nsrh gSA fefJr Qly ds #i esa yxkus ij vf/kd iSnkokj feyrh gSA blds flok; [skr esa [kjirokj de fudyrh gSA vaxwj] vkyw] rackdw bu Qlyksa ds lkFk xsank yxkus ij bu Qlyksa dh tehu esa ds fueWVksM~l ls j{kk gksrh gSA

Xsakns ds Qwy vkSj iwjk ikS/ks gh ls rsy fudkyk tkrk gSA ;g rsy rhoz lqxa/kokyk gksrk gSA maps ntsZ ds lqxaf/kr nzO; fudkyus ds fy, bl rsy dks mi;ksx esa ykrs gSaA b= cukus es Hkh ;g mi;ksx es vkrk gSA bl esa ekStwn VWfxVksu dk mi;ksx [ksrksa ds dhMksa dks Fkkeus es vkrk gSA xsans ds Qwy es ekWtwn jaxnzO; eqxhZ ds [kkus esa feykus ij vaMs dk ihyk Hkkx xgjs jax dk gks tkrk gSA xsans ds Qwyksa dh lw[kh ifRr;ka [kkus ds jax ds #i esa mi;ksx esa vkrh gSaA ds’kj esa feykoV ds fy, bldk nq#i;ksx gksrk gSA xasns ds ikS/ks dk vYdksgy esa fudkyk gqvk vdZ fo"kk.kqvksa dk uk'k djus esa l{ke gSA blds jl esa dqN ek=k esa vk;ksfMu gksrk gS bl dkj.k fdlh t[e ;k dVs LFkku ij yxkus ds dke vkrk gSA blds vykok xsans ds vkS"k/kh; mi;ksxksa ds ckjs es dbZ ckrsa ntZ feysaxhA
पर्यावरण की दृष्टी से एक सार्थक पहल - मिट्टी के गणेश जी


i;kZoj.k dh n`f"V ls ,d lkFkZd igy & feV~Vh ds x.ks’kth
vfiZrk dkfrZd lizs

N=ifr f’kokth ds xq: leFkZ jkenkl us vius izk;% lHkh xazFkksa esa x.ks’k dh Lrqrh dh gSA muds eukps ’yksd bl mn~cks/kukRed dkO; xzaFk dh ’kq:vkr ^x.kk/kh’k tks bZ’k loZ xq.kkapkA eqykjaHk vkjaHk rks fuxZq.kkapkA* tSls ’kCnksa ls dj x.ks’kth dk xq.kxku mudh x.ks’k HkfDr dk Toyar izek.k gSA f’kokth Lo;a Hkh x.ks’kth dh efgek ls izHkkfor FksA rHkh rks mUgkasus vius izR;sd NksVs cMs x< vkSj fdys ds eq[; }kj ij *laxzkes ladVspSo^ j{kk djusokys fo?u fouk’kd fouk;d dh ewfrZ dh LFkkiuk djuk mfpr le>k FkkA is’kokvksa ds laca/k esa Hkh ,sfrgkfld rF; gS fd os x.kifr ds mikld FksA muds ’kkludky esa x.ks’kksRlo dks vkSj vf/kd O;kid vkSj HkO; Lo#i izkIr gqvkA okLro esa x.ks’k iwtu dks futh nsoky;ksa ls fudkydj lkoZtfud nsoky;ksa esa egRo iznku djus dk dk;Z N=ifr f’kokth us fd;k FkkA iq.ks ds dLck isB fLFkr x.ks’k eafnj dh laLFkkfidk f’kokth dh ekrksJh thtkckbZ FkhA blh izdkj vkacoMs ds ikl esa Hkh x.ks’keafnj dh LFkkiuk f’kokth us dh FkhA

 Jhx.ks’k bl nsork dh iwtk vpkZ egkjk"V ds ?kj&?kj esa O;fDrxr #i ls cgqr yacs le; ls pyh vk jgh FkhA Jh x.ks’k fo?ugrkZ ds #i esa lHkh iwtkvksa rFkk /kkfeZd lekjaHkksa esa mUgsa vxziwtk dk lEeku izkIr gSA os lHkh fo|kvksa ds uk;d gSaA ,slk gksus ij Hkh 1893 rd x.ks’k HkfDr dks lkoZtfud #i fn;k x;k ugha FkkA Jhx.ks’k iwtk dks lkoZtfud Lo#i fn;k x;k og Jh yksdekU; fryd dh izsj.kk vkSj usr`Ro }kjkA
lu 1892 esa iq.ks ds ljnkj ukuk lkgsc [kklxhokys Xokfy;j x, Fks( ogka x.ks’kksRlo lkoZtfud Lo#i esa] njckjh BkV&ckV ls gksrs gq, mUgsa fn[kkA bl ij iq.ks esa Hkh lkoZtfud x.ks’kksRlo lekjksfgr fd;k tk, bl dYiuk dh mRifRr gqbZA lu~ 1893 bZ­ esa Jh [kklxhokys] ?kksMoMsdj vkSj Jh Hkkm jaxkjh }kjk rhu lkoZtfud x.ks’kksRlo x.ks’kth dh LFkkiuk dj lekjksfgr gksus yxsA lkoZtfud x.ks’kksRlo dh ;g dYiuk yksdekU; fryd ds euksefLr"d esa iSB xbZ vkSj mUgksaus bls iqjLd`r djus djus dh Bku( foapwjdj ds okMs esa lu~ 1894 esa lkoZtfud x.kifr dh LFkkiuk dhA vLr&O;Lr gksrk tk jgk fganw lekt laxfBr gks vkSj Lora=rk vkanksyu esa ,d dne vkxs c<s bl mn~~ns’; ls yksdekU; fryd us lkoZtfud x.ks’kksRlo dk izpkj fd;kA LojkT; yksdekU; dk /;s; Fkk vkSj tutkx`fr mldk ,d lk/ku FkkA tutkx`fr djus ds fy, mUgksaus dsljh orZekui= fudkyk FkkA iq.ks esa tks x.ks’kksRlo O;fDrxr #i esa euk;k tkrk Fkk mls lkoZtfud Lo#i ljnkj d`".kkth dk’khukFk mQZ ukuklkgsc [kklxhokys us “ys gh fn;k gks fQj “h mls cMs iSekus ij Kkul= dk Lo#i nsus dk lEeku yksdekU; fryd dks gh gSA

yksdekU; fryd us x.ks’kksRlo dk izkjaHk eksgYyksa] xkaoksa o uxjksa esa jgusokys ;qokvksa esa l`tukRekd o jk"Vh;rk iSnk djus ds fy, fd;k Fkk u fd fdjk;s ds cktk# ukp&xkuksa ds fy, vFkok QwgM dSlsV ctkdj euksjatu ds fy,A vkbZ,& yksdekU; fryd dh Hkkouk dk lEeku dj ladYi djsa & ?kj ds x.ks’kth ?kj ds cky&xksiky o ;qok gh cuk,axs] x.kifr mRlo ds fofHkUu dk;Zdze eksgYys ds ;qod&;qorh gh djsaxsA
bu /;s; okD;ksa dks ysdj laLFkk ^ueZnk lexz* us fiNys nl o"kksZa ls ,d vfHk;ku pyk j[kk gS fd& ^^vius gkFkksa fufeZr feV~Vh dh ewfrZ LFkkfir djsa** vkSj i;kZoj.k lja{k.k esa viuk ;ksxnku iznku djsaA lkFk gh laLFkk ;g Hkh vihy djrh gS fd]
Jh x.sk’k o nqqxkZ izfrek LFkkiuk o foltZu ds iwoZ fopkj djsa ------

1-     iwtk esa IykLVj vkQ isfjl tSls o jklk;fud jaxkss dk iz;ksx D;k‘’kkL= lEer gS\
2-      jaxfcjaxs jlk;uksa ls cuh ewfrZ;ka vPNh fn[krh gSa] ysfdu unh] rkykc o dqvksa ds fy, tgj gSA
3-     ewfrZ dh lqanjrk ls cMh gS mldh ’kq+)rk] vkdkj ls cMh gS vkjk/kukA
4-     ihvksih dh ewfrZ;ksa dk ikuh esa ?kqyuk dfBu gksrk gS] blfy, mudk lEekutud foltZu ugha gksrkA
5-     aiwtk esa ’kkL=ksDr ewfrZ;ka gh LFkkfir djsa] tSls feVVh] iRFkj] ihry] rkack] lksuk] pkanh ;k fefJr /kkrq ls cuhA
6-     jklk;fud ewfrZ;ka vius vkaxu esa ckYVh ;k dksBh esa foltZu dj mldh xkn o nwf"kr ikuh vius vkaxu ds ,d ikS/ks esa Mkydj mldk nq"izHkko Lo;a ns[ksaA
7-     D;k ge unh] rkkykc o ty L=ksrksa dks mruk gh lkQ j[k ldrs gSa] ftruk ge vius ?kj dks j[krs gSa\

mi;qZDr fopkjksa dks n`f"V esa j[k ^ueZnk lexz* foxr nl o"kksaZ ls ^^ vkvks cuk, vius gkFkksa vius Jhx.ks’k** dk;Zdze e iz esa ueZnk fdukjs ds fofHkUu LFkkuksa ij ueZnk lexz ds dk;ZdrkZvksa }kjk vejdaVd ls cMokuh rd vkSj xqtjkr esa Hk#p rd feV~Vh ls ewfrZ cukus dk izf’k{k.k fn;k tk jgk gSA

gj o"kZ gtkjksa dh la[;k esa cPps] o;Ld] efgyk] iq#"k] vkfn dbZ lkekftd laxBuksa ds yksx feV~Vh ds x.ks’kth cukus dk izf’k{k.k ysrs gSa vkSj cukdj lkFk ys Hkh tkrs gSaA Lo vfuy ek/ko nosth }kjk ’kq# fd;k ;g vfHk;ku ,d cMk #i /kkj.k dj pwdk gS vkSj vc ;g tu&tu dk vfHk;ku cu pwdk gSA

ueZnk lexz+ }kjk dsoy ewfrZ cukus dk izf’k{k.k gh ugha fn;k tkrk lkFk gh esa foltZu gsrq yksxksa tkx#d djus dk dk;Z Hkh cMs Lrj ij fd;k tkrk gSA ?kj ij gh ewfrZ folftZr gks vkSj og feV~Vh ?kj ds cxhps ;k fdlh xeys esa iqu% mi;ksx esa ykbZ tk, rFkk mlesa dksbZ ikS/kk yxk;k tk, bl izdkj dk vkxzg Hkh fd;k tkrk gSA lkFk gh tu lg;ksx ls vkSj LFkkuh; iz’kklu ds lg;ksx ls foltZu dqaM Hkh cuk, tkrs gSa ftlds dkj.k ewfrZ;ka lh/ks unh esa folftZr u gksaA oLrqr% fdlh laLFkk ;k O;fDr }kjk bl izdkj ds vPNs lektksi;ksxh izsj.kkLin dk;Z u dsoy lekt dks ;ksX; fn’kk nsus dk dk;Z djrs gSa cfYd udkjkRedrk dks gVkdj ldkjkRed fn’kk esa c<us dk lacy Hkh iznku djrs gSaA

;g ys[k laLFkk ^ueZnk lexz* }kjk nh xbZ tkudkjh ij vk/kkfjr gS


Wednesday, 10 October 2018

रामोपासना

रामरक्षा हे स्तोत्र आणि "श्रीराम जयराम जयजय राम". ह्या मंत्राशिवाय रामोपासना पूर्ण होऊ शकत नाही. ही एक अतिशय प्रभावी साधना आहे.

आजकाल वाढत्या लोकसंख्येमुळे आपण घर गावाच्या वेशीबाहेर घेतो.त्या जागा कधी कधी बाधित असतात. नवीन घरात गेल्यावर लोकांना समाधान मिळण्याऐवजी सतत मनात हुरहुर वाटणे, घरात सुखसोयी असूनही त्यांत मन न रमणे किंवा सतत घराबाहेर राहावे लागणे.अशा तर्हेचे त्रास चालू होतात.काही लोकांना हे त्रास तीव्रतेने जाणवतात. पूर्वी गाव वेस असायची, ग्रामदेवता असायच्या पण आता ह्या संकल्पना आपण आज बाळगू शकत नाही. हे मान्य करावे आणि रामोपासना निरंतर चालू ठेवावी.

घरात देवासमोर रोज "श्रीराम" असे लिहून त्याला पाढंरे फूल वाहावे. संध्याकाळी 108 वेळा वरील जप करावा आणि रामरक्षा सुध्दा म्हणावी. ज्यांचे पैशासाठी घराचे काम अर्धवट राहिले आहे अशांनी...
आपदामपहरतारम् दातारं सर्व संपदाम्
लोकाभिरामम् श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ||

सर्व आपत्तींना दूर पळवुन लावण्यार्या, सर्व संपत्ती देणार्या आणि आनंद देणार्या श्रीरामाला मी पुन्हा पुन्हा नमस्कार करतो हा मंत्र रोज उदबत्ती लावून म्हणावा.

रामरक्षेवर फार छान माहिती

रामरक्षेच्या एका श्लोकाबद्दल- कदाचित माहिती असेलही सगळ्यांना....

रामो राजमणिः सदा विजयते
रामं रामेशं भजे ।
रामेणाभिहतो निशाचरचमू
रामाय तस्मै नमः ।
रामान्नास्ति परायणं परतरं
रामस्य दासोसम्यहम् ।
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे
भो राम मामुद्धर ।।

या श्लोकात राम या नामाच्या सगळ्या विभक्ती आल्या आहेत. रामो=रामः(प्रथमा) रामं(द्वितीया),
रामेण(तृतीया), रामाय(चतुर्थी),
रामान्नास्ति रामात् (पंचमी)
रामस्य(षष्ठी), रामे(सप्तमी),
भो राम(संबोधन).
ह्या श्लोकात रकाराची पुनरावृत्ती असल्याने गर्भारपणात हा श्लोक म्हणल्याने जन्माला येणारे बाळ बोबडे (किंवा जीभ जड असलेले) होत नाही.

◆ रामरक्षा आरोग्यरक्षक कवच

 एक वेगळा पैलू तुमच्यासमोर मांडत आहे. श्रीरामरक्षा स्तोत्र हे आजही कित्येक घरांमध्ये तिन्ही सांजेला आवर्जून म्हटले जाते. आजारी व्यक्ती वा शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर त्या रुग्णाला रामरक्षा ऐकवली जाते. रामरक्षाच का? असे काय रहस्य या मंत्रात दडले आहे?

रामनामकवच

शिरो मे राघवः पातु
भालं दशरथात्मजः ॥
कौसल्येयो दृशौ पातु
विश्वामित्रप्रियः श्रुती ।
घ्राणं पातु मखत्राता
मुखं सौमित्रिवत्सलः ॥
जिह्वां विद्यानिधिः पातु
कण्ठं भरतवंदितः ।
स्कंधौ दिव्यायुधः पातु
भुजौ भग्नेशकार्मुकः ॥
करौ सीतापतिः पातु
हृदयं जामदग्न्यजित्‌ ।
मध्यंपातु खरध्वंसी नाभिं
जाम्बवदाश्रयः ॥
सुग्रीवेशः कटी पातु
सक्थिनी हनुमत्प्रभुः ।
उरू रघूत्तमः पातु
रक्षःकुलविनाशकृत्‌ ॥
जानुनी सेतुकृत्पातु
जंघे दशमुखान्तकः ।
पादौ विभीषणश्रीदः
पातु रामोऽखिलं वपुः ||

असे कवच या स्तोत्रात आलेले आहे. कवच म्हणजे आपल्या प्रत्येक अवयवाचे रक्षण करण्यासाठी मंत्र धारण करणे!! थोडक्यात; आपले संपूर्ण शरीरच रामनामाने अभिमंत्रित करणे. या कवचाची फलश्रुती नीट पहा....

पातालभूतलव्योम
चारिणश्छद्मचारिणः ।
न द्रष्टुमपि शक्तास्ते
रक्षितं रामनामभिः ॥

म्हणजे, पाताळ, भूमी आणि आकाश या तिन्ही लोकांत संचार करणारे, छद्मचारिणः म्हणजे खोटे सोंग घेणारे असे (राक्षस) रामनामाने रक्षिलेल्या लोकांकडे नजर वर उचलून पण पाहू शकत नाहीत!!

◆◆◆◆ !! श्रीराम !! ◆◆◆◆

Monday, 8 October 2018

दुर्गम स्थानवासिनी देवी - दुर्गा


nqxZe LFkkuokfluh nsoh &nqxkZ 
 &  f’kjh"k lizs
दुर्गम स्थानवासिनी  देवी& दुर्गा 

uojk= ioZ eka nqxkZ o xkSjhnsoh dh mikluk dk ioZ gSA uojk= nks izdkj ds gksrs gSa % vkf’ou‘’kqDy izfrink dks vkjaHk gksusokys uojk= ’kkjnh; rFkk pS= ’kqDy dks vkjaHk gksusokys uojk= oklafrd uojk= dgykrs gSaA ’kkjnh; uojk= dks nqxkZ uojk= rFkk oklafrd uojk= dks jke uojk= vFkok xkSjh uojk= Hkh dgk tkrk gSA uojk= esa nqxkZ lIr’kfr dk ikB&iBu rFkk uonqxkZvksa dk n’kZu ,oa lPps gzn; ls iwtu djus ij euksokafNr Qy dh izkfIr gksdj lq[k]‘’kkafr izkIr gksrh gSA

^ojkg iqjk.k* ,oa ^nsoh dop* esa nqxkZ ds ukS #iksa dk o.kZu fd;k x;k gSA czãk }kjk izfrikfnr nqxkZ ds ;s lHkh Lo#i fo’ks"k vkn’kksZ ds ifjpk;d gSaA ukS nqxkZ dh mikluk bl izdkj gksrh gSA igys fnu izfrink dks ’kSyiq=h] f}fr;k dks czãpkfj.kh] r`rh;k dks panz?kaVk ¼ fp=?kaVk½] prqFkhZ dks cMh nqxkZ] iapeh dks Ldan ekrk] "k"Bh dks dkR;k;uh] lIreh dks egkdkyh] v"Veh dks egkxkSjh vkSj uoeh dks flf)nk=h ¼fl)s’ojh½ nsoh dh ihBksa dh ;k=k mudk ozr j[k mikluk dk‘’kkL=ksa esa vkns’k gSA nqxkZ ds mDr ukS #i yksd dY;k.k rFkk l`f"V lqj{kk ds fy, vorkj gSaA

^Ekkjd.Ms; iqjk.k* esa of.kZr gS fd ^efg"kklqj efnZuh* nsoh nqxkZ dk izkdV~; Hkxoku f’ko] fo".kq vkSj czãkth rFkk vU; nsoksa ds la;qDr rst ls gqvk gSA p.M&eq.M vlqj lsukifr;ksa dk o/k djus ds fy, bUgsa vorfjr fd;k x;k gSA p.M&eq.M dk o/k djus dkj.k bUgsa pkeq.Mk ^ pf.Mdk* vkSj txrekrk gksus ls ^vfEcdk* lacksf/kr fd;k x;kA nqxkZ ’kCn dk vFkZ gS ^nqxZe LFkkuokfluh nsoh* vFkkZr~ nsoh ^v[;kuh* tks iqjk.kks esa foa/;okfluh ds ukeks ls tkuh tkrh gSA gekjs ’kkL=ksa esa Hkxorh nqxkZ ds vusd ukeksa dk o.kZu feyrk gSA nsoh us nqxZe uked nSR; dk o/k fd;k blfy, og nqxkZ dgykbZA nqxZe fgj.;k{k ds oa’kt ## dk iq= FkkA

nqxkZ lIr’krh esa nqxkZ dks ijk’kfDr] ijczã crk;k x;k gSA nsoh nqxkZ dk izFke vkfoHkkZo l`f"V ds iwoZ gqvk tcfd Hkxoku fo".kq dh ukHkh esa fLFkr dey ls czãkth dk vkfoHkkZo gqvkA ml le; Hkxoku fo".kq ds dkuksa ds eSy ls mRiUu e/kq rFkk dSVHk uke/kkjh nSR;ksa us czãkth dks ns[kdj mUgsa ekjus dh ps"Vk dhA Hkxoku fo".kq dks lq"kqfIr esa ikdj czãkth us ijczã dh vkfn’kfDr egkek;k dh Lrqrh dh rks nsoh izdV gqbZ vkSj mlus Hkxoku fo".kq dks txkdj mUgsa e/kq rFkk dSVHk ds vR;kpkj ls voxr djk fn;kA Hkxoku us nksuksa nSR;ksa dk o/k dj fn;kA


nqxkZ iwtk dk ,slk egRo gS fd jke&jko.k ;q++) ds ukSosa fnu jko.k ij fot; ikus esa vleFkZ jke us ;q) NsMuk pkgk rks guqeku us mUgsa le>k;k fd jko.k ij blfy, fot; ugha fey jgh gS D;ksafd mlus ’kfDr dks o’k esa o’k dj fy;k gSSA vr% jko.k ij fot; ikus ds fy, ;g vR;ar vko’;d gS fd jke ’kfDr&Lo:fi.kh nqxkZ dh iwtk djds mls izlUu djsA rc jke us nqxkZ dh iwtk djds mlls oj izlkn izkIr djds jko.k dk o/k fd;kA dq#{sk= esa ;q) ds fy, fudyus ls igys Jhd`".k us vtqZu ls vkxzg fd;k fd os nsoh nqxkZ dks iwtu vpZu ls izlUu djsaA d`".k ds mins’kkuqlkj vtqZu  us tkdj nsoh dh iwtk dhA mudh iwtk ls larq"V gksdj nsoh us vkdk’k esa izdV gksdj mudh fot; dk vk’oklu fn;kA

nqxkZ lac/kh dFkk,a okLro esa izrhdkRed gSaA bu dFkkvksa esa vusd Hkzkafr;ka mRiUu gks xbZ gSaA mu dFkkvkas ds vuqlkj nqxkZ ;q) {ks= esa e|iku djrh gSaA vKkuo’k lkekU; turk us bldk xyr vFkZs fy;k gSA ;gka e| vgadkj dk izrhd gSA nqxkZ us vgadkj dk iku djds vFkkZr~ vgadkj ’kwU; gksdj gh vlqjksa ls ;q) djds fot; ikbZ gSA nqxkZ dk fuokl ’e’kku gS vkSj ’e’kku izy;dky dk izrhd gSA izy; esa lcds u"V gksus ij ek= #.M& eq.M gh ’ks"k jgrs gSaA ;gh dkj.k gS fd nqxkZ dks #.M& eq.M ekyk /kkj.k djusokyh crk;k x;k gSA vr% izy; esa nqxkZ dh fLFkfr O;Dr djus ds fy, mls ’e’kkuokfluh ,oa #.Mekfyuh dgk x;k gSA