Saturday, 31 March 2012

''सगळ्या प्राण्यांना मैत्रीच्या दृष्टीने बघा."" यजुर्वेद

''सगळ्या प्राण्यांना मैत्रीच्या दृष्टीने बघा."" यजुर्वेद

    हिंदूधर्म वेदांवर आधारित आहे. तो हे शिकवितो की मनुष्य तर मनुष्य प्रत्येक प्राण्याला पण मित्राच्या दृष्टीने बघा. म्हणजे प्राण्यां बरोबर चांगूलपणाचा प्रेमाचा व्यवहार करा. दूसरीकडे प्रेम, दया आणि (नाममात्र) सेवेचा उद्‌घोष करणारा ख्रिश्चन धर्म आहे. ज्याचे धर्मगुरु पोप जॉन पॉल खख यांचे हे वक्तव्य लक्षात घेण्याजोगे आहे. ''My Religion Takes You to Heavon, Yours to Hell."" (Organiser 9-1-05) विचारणीय हे आहे की खरोखरच देव इतका पक्षपाती आहे ! नक्कीच नाहीं. नैतिकतेच्या दृष्टीने हे विधान असहिष्णू आणि तिरस्करणीय आहे आणि ख्रिश्चिनिटीच्या खऱ्या तत्वाचे दर्शन यात होते. तर याच्याही दोन पाऊल पुढ़े याच सेमेटीक परंपरेचा धर्म 'इस्लाम" आहे जो स्वतःला 'दीन-ऐ-कामिल" (संपूर्ण धर्म) म्हणवितो. म्हणजे जगाच्या शेवटा पर्यंत यात कशाही प्रकारचा बदल शक्य नाही. कुराण भाष्य म्हणते ः''या धर्मास याच स्वरुपात कियामती पावेतो कायम रहावयाचे आहे व जगातील समस्त जाति समूहांकरिता हाच मार्गदर्शनाचा मीनार आहे."" (दअ्‌वतुल कुराण खंड 1 पृ.352) हा इस्लाम धर्म तर संपूर्ण मनुष्य जातिलाच ईमानवाले म्हणजे मुस्लिम आणि काफिर म्हणजे बिगर मुस्लिम या दोन भागात वाटून (कुराणाची सूर मुजादला मध्ये स्पष्टपणे माणसांना दोन विभागात विभागून काफिरांना ''शैतानाचा पक्ष (Hisb-Ush-Shaitan)"" (आयत 19) तर मुस्लिमांना ''"अल्लाहचा पक्ष (Hizbulla)"" (आयत 22) म्हटले गेले आहे.) मुस्लिमांना नेहमी करिता जन्नत (स्वर्ग) तर काफिरांना नेहमी करिता जहन्नम (नरकाग्नी) मध्ये राहण्याचा हुकूम सुनवितो. ह्या वचनांची कुराणात पुनः पुनः पुनरावृत्ती झाली आहे आणि हा हुकूम या करिता आहे की अल्लानी संपूर्ण जगाच्या सगळ्या जातीं करिता इस्लामला मार्गदर्शनाचा मीनार म्हटले आहे तरी पण काफिर इस्लामचा स्वीकार करावयास तैयार नाहीं.

    कुराणाचे निरीक्षण केल्यावर ज्ञात होते की कुराणाच्या एकूण 114 सूरहांपैकी 101 सूरहां (अध्यायां) मध्ये जन्नत आणि दोजख (नरक) मिळण्या संदर्भातील उल्लेख आढ़ळतात. कुराणाच्या एकूण 6239 आयातींपैकी सुमारे 1590 आयाती या संबंधीच्या आहेत. विश्वास बसत नाहीं ना !  तर पहा कुराणाच्या काही आयाती ज्यां मध्ये काफिरांना मिळणाऱ्या नरकाच्या शिक्षेचे वर्णन आहे ः''त्याच्या पुढ़े जहन्नम आहे आणि त्याला पीप-रक्त पाजले जाईल ज्यास तो एकेक घोट करुन पील परंतु घशाखाली सहजगत्या उतरवू शकणार नाहीं. मृत्यु प्रत्येक दिशेने त्याच्यावर ओढ़वेल परंतु तो मरु शकणार नाहीं आणि पुढ़े अत्यंत कठोर शिक्षेला त्याला तोंड द्यावे लागेल."" (इब्राहिम 16,17) ती कठोर शिक्षा कशा प्रकाराची असेल त्याचे वर्णन पुढ़ील प्रमाणे ः''लवकरच मी त्याला दोजख मध्ये दाखल करीन.....ना बाकी ठेवील आणि ना सोडील. त्वचेला भाजून टाकणारी."" (मुद्दस्सिर 26-29) (या आयाती उघडपणे सार्वजनिक ठिकाणी धर्मप्रचार करण्या करिता पै. मुहम्मदाला अल्ला कडून संदेश देण्या करिता जी पहली सूरह अवतरित झाली होती त्यातील आहेत.) ''जेंव्हा कधी असे होईल की त्यांच्या शरीराची त्वचा शिजून निघेल, तेंव्हा आम्हीं तिच्या जागी दुसरी त्वचा निर्माण करु म्हणजे ते (चांगल्या प्रकारे) शिक्षेची गोडी चाखतील."" (निसा 56) ''त्यांच्याकरिता जहन्नमचाच बिछाना असेल व वरुन पांघरुणही त्याचेच असेल."" (अअराफ 41)''त्यांच्याकरिता आगीचे पोषाख बेतविले गेले आहेत. त्यांच्या डोक्यावर उकळते पाणी टाकले जाईल ज्यामुळे त्यांच्या पोटात असलेल्या वस्तू व त्यांची चामडी गळून पडेल."" (हज्ज 19-22) कुराणात म्हटले गेले आहे की काफिरांना खायला जक्कूमचे (काटेरी) झाड दिले जाईल ''ते असे झाड आहे जे जहन्नमच्या तळा पासून उगते. त्याचे फळाचे घोस असे आहेत जणू सैतानाची मुंडकी ते याला खातील आणि उदर भरण करतील. मग यावर त्यांना प्यायला गरम पाणी दिले जाईल. मग त्यांचे परतणे जहन्नमच्या आगी कडे होईल.'' (अस्सफ्फात 62-68) अशा स्वरुपाच्या आयातींनी कुराण ओसंडून वाहत आहे.

    काफिरांचा नरकात जाण्याचा नियम इतका अचूक आहे की यातून पैगंबराचे पूर्वज, आई-वडील आणि वडिलां सारखे काका अबू तालिब ज्यांनी पैगंबराचा 40 वर्ष सांभाळ केला होता पण अपवादस्वरुप वाचू शकले नाही. या संबंधी हदीसपण आहेत आणि कुराणाची सूर तौबाची आयत 113 मध्ये स्पष्टपणे म्हटले गेले आहे की ः''पैगंबर आणि ईमान बाळगणाऱ्यास हे साजेसे नाही की त्यांनी अनेकेश्वरवाद्यांकरिता माफीची प्रार्थना करावी मग ते त्यांचे नातेवाईक का असेनात, जेंव्हा त्यांना स्पष्ट कळून चुकले आहे की ते जहन्नमवाले होत.""  कुराणात तर हे पण म्हणते की ''आणि यांच्यापैकी जो मरेल त्याची नमाज (जनाजा) तुम्ही मुळीच पढ़ू नका आणि ना कधी त्याच्या कबरीवर उभे राहा, कारण त्यांनी अल्ला व त्याच्या पैगंबराशी कुफ्र केले व अशा स्थितीत मेले की ते आज्ञा भंग करणारे होते."" (तौबा 84) या आयतीवरच्या दअ्‌वतुल कुराण खंड1च्या अधिकृत भाष्यात म्हटले गेले आहे की ः''कबरीवर उभे राहण्याचा" अर्थ कबरीवर जाऊन मृतासाठी क्षमा प्रार्थना करणे व दया-भावना प्रकट करणे होय. हा मनाई हुकूम ज्या प्रकारे दांभिकांबाबत आहे तद्‌वतच काफिर, अनेकेश्वरवादी व नास्तिकाकरिताही आहे; कारण जे लोक मरे पर्यंत काफिर राहीले ते अल्लाचे शत्रू होत आणि अल्लाच्या शत्रूंकरिता ईमान (श्रद्धा) बाळगणऱ्यांच्या मनात कोमल भाव असू शकत नाही."" (पृ.667) आणि असणे पण कसे शक्य आहे, का की कुराणच असे शिकविते की काफिर अल्लाच्या नजरेत ''अतिरेक करणारे (बकर 190) अनाचारी (बकर 205) कृतघ्न (हज्ज 38) वचनभंग करणारे (अनफाल 58) अप्रामाणिक व दुराचारी (निसा 36) ऐट करणारे  व घमेंड बाळगणारे (निसा 36) अत्याचारी (इमरान 57) गलीच्छ (बकर 28) अल्लाचा इंकार करणारे (अवज्ञाकारी) (इमरान 32)"" म्हणजे इस्लाम कुबूल न करणारे आहेत, म्हणून अल्ला पसंत करीत नाही.

    हाच अल्ला त्याच्या 'दीन-इस्लामला" मानणाऱ्या त्याच्या अनुयायांना म्हणजे मुसलमानांना आपले सदगुण रहमान व रहीम मुळे इतका उपकृत करतो की निःसंकोच, विशेष आढ़ेवेढ़े न घेता त्यांना सरळ जन्नतच्या (स्वर्गाच्या) देणग्या प्रदान करतो. या देणग्या कोणत्या, याची माहिती खूपच मजेदार आहे ज्यांचे वर्णन कुराणात भरपूर आहेत. स्वर्गाच्या आनंद-वार्ता सांगणाऱ्या काही आयाती निरीक्षणार्थ हजर आहेत ''त्याच्या करिता दोन (जन्नतच्या) बागा असतील. दोन्हीं बागा विपुल फांद्या बाळगणाऱ्या असतील.... दोन्हीं मध्ये दोन झरे वाहत असतील.... यात प्रत्येक मेव्याचे दोन प्रकार असतील ... ते अशा बिछान्यांवर तक्के लावून बसतील, ज्यांची अस्तरे जाड रेशमाची असतील आणि बागांची फळे खाली लोंबकळत असतील.... यात लज्जाशील नजरा बाळगणाऱ्या (हूर) असतील, ज्यांना यांच्या पूर्वी एखाद्या माणसाने किंवा जिन्नांने स्पर्श केला नसेल."" (रहमान 46 ते 56) पुढ़ील वर्णन बघा ''देणगी युक्त बागांमध्ये रत्नजडीत आसनांवर समोरासमोर तक्के लावून (बसले असतील) यांच्या जवळ अशी मुले ये जा करत राहतील जी सदैव त्याच अवस्थेत राहतील. प्याले आणि मद्य व वाहत्या मद्याचे प्याले घेऊन. ज्यामुळे न कैफ चढ़ावा आणि ना बुद्धि लयाला जावी. आणि मेवे जे पसंत करतील. आणि पक्ष्यांचे मांस जे त्यांना आवडत असावे आणि यांच्या करीता सुंदर नयनांच्या हूर असतील. जणू सुरक्षित ठेवलेले मोती. ..... यां (च्या पत्न्यांना) आम्हीं विशेषत्वाने उभारले असेल. आणि त्यांना कुमारीका बनविले असेल. प्रिय आणि समवयस्क."" (वाकेअ 12 ते 36) ''आणि सुंदर डोळ्यांच्या अप्सरांशी आम्हीं त्यांचा विवाह करुन देऊ."" (दुखान 54) सूर बकर च्या 25 क्रमांकाच्या आयाती मध्ये म्हटले आहे की ''या शिवाय या बागां मध्ये त्यांच्यासाठी पवित्र पत्न्या असतील आणि त्या मध्ये ते सदैव राहतील."" 

    संक्षेपात, इस्लामची संकल्पना मनुष्यांना दोन भागात 'काफिर आणि ईमानवाले (म्हणजे मुसलमान)" यां मध्ये वाटून आणि त्यांना नेहमी करीता प्रदान केल्या जाणाऱ्या नरक आणि स्वर्गाच्या जवळपास फिरत राहते. ज्यात काफिरांची भूमिका संसाराच्या निकृष्टतम प्राण्याची आहे. जसे की कुराणाच्या सूर अनफाल च्या 55 क्रं.च्या आयातीत म्हटले गेले आहे ''निःसंशय अल्लाह जवळ सर्वात निकृष्ट जनावर असे लोक होत ज्यांनी कुफ्र केले व ईमान बाळगले नाही ''या आयतीवर कुराण भाष्य म्हणते ''जो माणूस कुफ्रचा मार्ग पत्करतो तो बुद्धि व सुज्ञतेने काम घेत नाही. किंबहुना अंध बनतो व स्वतःला मानवतेच्या दर्जापासून खाली फेकून जनावरांपेक्षाही खालच्या थराला नेतो."" (द.कु.ख.1 पृ.607) केवळ भाष्यच नाही तर कुराण स्वतः अशा काफिरां बद्दल म्हटते ''हे बहिरे, मुके आणि आंधळे आहेत. आणि म्हणून काही समजू शकत नाही."" (बकर 171) ''यांच्या जवळ ह्रदये आहेत परंंतु त्या द्वारे ते ऐकण्याचे काम करीत नाही. त्यांच्या जवळ डोळे आहेत परंतु त्याद्वारे पाहण्याचे काम करीत नाही, त्यांच्या जवळ कान आहेत पण त्याद्वारे ते ऐकण्याचे काम करीत नाही. ते जनावरांसारखे आहेत. किंबहुना त्यांच्याहूनही अधिक भटकलेले."" (अराफ 179) कुराण इतक्यावरच थांबत नाही तर काफिरांना चेतावणी पण देते ''आणि जो कोणी इस्लामखेरीज दुसऱ्या कोणत्याही धर्माचा इच्छुक असेल तर तो त्याच्या कडून कधीही स्वीकारला जाणार नाही. आणि आखिरत मध्ये त्याचे मनोरथ विफल होतील."" (इमरान 85) कुराणात कियामतीच्या वर्णनात म्हटले आहे की ''अरेरे ! हा मोबदल्याचा दिवस आहे. हा तोच निर्णयाचा दिवस होय, ज्याला तुम्ही खोटे ठरवित होता. एकत्रित करा अत्याचारींना व त्याच्या सहकाऱ्रंना आणि त्यांना देखील, ज्यांची हे भक्ति (आराधना) करीत असत."" (तुस्सफ्फाति 20-23) 

    धर्म तर सगळ्यां करीता म्हणजे विश्वाच्या परमार्था करीता, विश्व कल्याणा करीता असतो, पण हा 'दीन-ए-इस्लाम" तर असा विलक्षण धर्म आहे की जो म्हणतो तर स्वतःला 'बंधुत्वाचा" धर्म पण त्याचे 'बंधुत्व" केवळ मुस्लिम समाजा पुरतेच. का की तो केवळ स्वतःच्या अनुयायिनांच ''उत्तम समाज (खैर-उम्मत)"" (इमरान 110) ''मध्यममार्गी समाज (उम्मते-वसत) (बकर 143)"" या आधारावर म्हणतो की ''हाच समाज सत्य धर्मावर कायम आहे."" (दु.कु.ख.1 पृ.225) स्वतःला 'अंतिम सत्य धर्म" आणि स्वतःच्या पैगंबरला 'अकिब" समजतो. ज्याच्या नंतर आता कोणताही नवा धर्म येणार नाही आणि कोणताही पैगंबर पण. जसे की कुराणातच म्हटले गेले आहे ''मुहम्मद अल्लाहचे रसूल (पैगंबर) आणि अखेरचे नबी होत."" (अहजाब 40) म्हणजेच दीन (इस्लाम धर्म) आता पूर्णत्वाला पोहचला आहे आणि आता कशाही प्रकारचा सुधार किंवा बदल शक्य नाही. म्हणूनच कुराण भाष्य म्हणते ''निखालस एके श्वरवादाचे स्वरुप असलेल्या इस्लाम धर्मा खेरीज इतर कोणत्याही धर्मा कडे किंचित मात्र लक्ष देणे ही ईमानास कंपित करते आणि समस्त धर्माच्या सत्य असण्या विषयीची कल्पना तर नितांत मार्गभ्रष्टता होय."" (द.कु.ख.3 पृ.1431) पुढ़े कुराण भाष्य म्हणते की ''समस्त धर्म त्याला आवडते आहेत मोठ्या धारीष्ट्याची बाब होय. आणि असा मनुष्य अतिशय दुराचारी व सर्वात मोठा अत्याचारी होय."" (1671) म्हणून ''जीवनाला धार्मिक व निधर्मी अशा दोन वर्गात विभागून अल्ला व त्याच्या प्रेषिताच्या कित्येक फैसल्यांना कौटुंबिक, आर्थिक व राजकीय जीवनाशी संबंधित आहेत रद्द बातील ठरविणे आणि सेक्युलर जीवन पद्धतिचा अवलंब करणे म्हणजे इस्लामशी उघड प्रतारणा करणे होय."" (1495) शेवटी भाष्य चेतावणी देते की ''सर्वधर्म समभावच्या सत्या व असत्यामध्ये कसलाच भेद ना पाळणाऱ्या दृष्टिकोणास मोठ्या मनमोहक शैलीत सादर करणारे जे लोक इस्लाम व कुफ्रचे मिश्रण तैयार करु इच्छितात त्यांनी तिळमात्र अशी अपेक्षा बाळगू नये की त्यांना कुराणाचे समर्थन लाभू शकेल."" (पृ.2396) आता वाचकांनी स्वतःच विचार करावा की सर्वधर्मसमभावाच्या गोष्टी किती हास्यास्पद आणि पोकळ आहेत.

Thursday, 22 March 2012

वर्षप्रतिपदा विशेष - हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक - पंडित मदनमोहन मालवीयजी

हिंदुस्थान में जो अनेक देशभक्त और नेता हुए हैं उनमें अधिकांश ने अध्यापक का कार्य किया है। देश की जनता को उन्होंने आगे जाकर जो कुछ भी शिक्षा दी उसका मानो आधार ही उनके इस कार्य में था। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपतराय, गोपालकृष्ण गोखले, बाबू बिपीनचंद्र पाल आदि के समान ही पंडित मदनमोहन मालवीयजी भी इसी प्रकार से प्रारंभ में शिक्षक ही थे। इस पर से यह सहज ही कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों का शिक्षक राष्ट्र का शिक्षक भी हो सकता है।

स्वतंत्रता पूर्वकाल में हिंदुस्थान की शिक्षा पद्धति राष्ट्रीय गुणसंवर्धन के लिए अनिष्टकारी होने के कारण उसमें आमूलाग्र बदलाव होना चाहिए, इस बारे में सभी राष्ट्रहित चिंतक एकमत थे। लोकमान्य तिलक ने सन्‌ 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा जो कि अत्युपकारी है के संबंध में विदेशी सरकार किस प्रकार से उदासीन है उसकी विवेचना की थी। उनके विचारों से उस समय के सभी राष्ट्रहितचिंतक सहमत थे उनमें पंडित मदनमोहन मालवीयजी भी एक थे। पंडितजी जो कि मूलरुप से जब वे शिक्षक थे तब भी और जब वे राजनीति में सक्रिय हुए तब भी इसी बात पर जोर देते रहे। देश के राजनैतिक पुनरुत्थान के लिए और देश की बढ़ती गरीबी को रोकने के लिए बौद्धिक शिक्षा के साथ ही साथ शास्त्रीय और यांत्रिक शिक्षा में भी बढ़ौत्री होनी चाहिए। सरकार को ही अपने इस कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। परंतु, यहां की सरकार विदेशी होने के कारण वह हिंदुस्थानियों की परवाह नहीं करती और उनकी शिक्षा के बारे में तुच्छ लापरवाही बरतती है।

इस प्रकार की जो छटपटाहट रात और दिन उनके अंतःकरण में चला करती थी उसका मीठा फल था हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। मालवीयजी की विश्वविद्यालय की योजना सामने आते ही हिंदी हितविरोधी लोगों की ओर से उसकी आलोचना होने लगी। इस योजना का बंगाल के बंग-भंग आंदोलन से बादरायण संबंध जोडने का कुछ अँग्लोइंडियन समाचार पत्रों ने प्रयत्न भी किया। पंडितजी ने भी इस प्रकार की आलोचनाओं का तीखा उत्तर देकर उनके विचारों का खंडन किया। राष्ट्रीय शिक्षा देने के लिए एकाध इस प्रकार का विश्वविद्यालय होना चाहिए की कल्पना पंडितजी के मन में बहुत दिनों से रची-बसी हुई थी। सन्‌ 1905 में उन्होंने विश्वविद्यालय की एक रुपरेखा प्रकाशित की। आगे जाकर सन्‌ 1911 में उस योजना में कुछ सुधार करके दूसरी बार अपनी योजना पंडित मदनमोहन मालवीयजी ने लोगों के सामने प्रस्तुत की। इस योजना में निम्नलिखित उद्देश्य दर्ज थे -

1. हिंदू शास्त्रों और संस्कृत भाषा के अध्ययन का समर्थन कर हिंदू संस्कृति और विचारों में जो उत्कृष्ट गुण हैं उनका प्रसार करना और जो योग्य एवं श्रेष्ठ है उनकी रक्षा करना। 2. कला और शास्त्रों का उनकी सभी शाखाओं सहित अध्ययन करना। 3. देश के उद्योग-धंधे बढ़ाने के लिए जो भी उपयुक्त एवं आवश्यक शास्त्रीय ज्ञान हो उनकी शिक्षा देना। 4. धर्म और व्यवहार को शिक्षा का प्रमुख अंग समझ युवाओं का चरित्र निर्माण करना।

इस प्रकार के हिंदू विश्वविद्यालय की योजना प्रस्तुत होते ही सभी ओर से उसका स्वागत किया जाने लगा और अब की बार जिन लोगों ने संशय प्रकट कर अवास्तव आलोचना की थी उन्होंने ही योजना का सुस्वागत किया। इस प्रकार से सभीके द्वारा योजना का सत्कार होने पर विश्वविद्यालय के लिए निधि एकत्रित करने के लिए शिष्टमंडलियां निकली और अल्पावधि में ही सामान्यजन से लेकर राजे-रजवाडों तक ने योजना का समर्थन कर सहायता प्रदान की। सन्‌ 1915 में विधायिका ने हिंदू युनिव्हर्सिटी बिल भी पास कर दिया। उस समय भाषण करते हुए पंडितजी ने कहा था - 'धर्म के चैतन्ययुक्त सामर्थ्य पर मेरा पूर्ण विश्वास है। आज की शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की बडी उपेक्षा नजर आती है। हिंदुओं के अत्यंत पवित्र और विद्या की देवी के निवासवाले स्थान पर इस प्रकार की संस्था प्रारंभ करने के लिए सरकार ने मान्यता दी इसके लिए मैं उसका आभारी हूं मुझे विश्वास है कि अन्य संस्थाओं को भी कभी ना कभी तो भी शीघ्र ही धर्मशिक्षा की आवश्यकता की अनुभूति होगी।" विश्वविद्यालय का काम हाथ में लेते ही पंडितजी ने अपने अच्छे चलते वकालत के व्यवसाय को त्यागकर अपना सारा जीवन विश्वविद्यालय की सेवा में खर्च करने का संकल्प लिया और इसके लिए संपूर्ण देश में घूमकर सैंकडों व्याख्यान देकर, अपनी योजना लोगों को समझाकर, जनता की सहानुभूति प्राप्त कर अल्पावधि में ही करोडों रुपये एकत्रित किए।

इस विश्वविद्यालय को सरकार की विधिवत अनुमति 1915 के 16वीं धारा के तहत दी गई। इस कानून के द्वारा देश के अन्य विश्विद्यालयों के समान ही इस विश्वविद्यालय का दर्जा भी सरकार ने मान्य किया। जब वरिष्ठ विधायिका में हिंदू युनिव्हर्सिटी का बिल आया उस समय शिक्षा मंत्री सर हारकोर्ट बटलर ने कहा था, 'आज की यह घटना कोई सामान्य नहीं। आज हम एक नए और अच्छे विश्वविद्यालय को जन्म दे रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की विशेषता यह है कि यह विश्वविद्यालय शैक्षणिक एवं आवासीय दोनो ही है। जिस स्थान पर यह मंदिर स्थापित हो रहा है वहां से निकट के भागीरथी के तट के घाटों को शान से देखनेवाले विश्वविद्यालय के मंदिर दृष्टिगोचर होंगे, यह कल्पना मन में आते ही मैं हिंदू होता तो कितना अच्छा होता यह विचार मन में आए बगैर नहीं रहता। तथापि, प्राचीन एवं वंदनीय हिंदू संस्कृति का एवं अर्वाचीन पाश्चात्य संस्कृति का संयोग घटित करवाने में सहायता करनेवाला सरकार का एक नौकर होने का मुझे गर्व है।" आगे जाकर सन 1916 में लॉर्ड हार्डिज ने विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और अनेक उत्साही कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग काम बांटकर शीघ्र ही श्रीक्षेत्र काशी में विश्वविद्यालय के निर्माण को खडा किया।

धर्मो की समानता का दुराग्रह हास्यास्पद

धर्मो की समानता का दुराग्रह हास्यास्पद

हिन्दु धर्म शास्त्र का यह मान्य सिद्धांत है:
""श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वाचैवार्व धार्यता म्‌ ।
आत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ।।''

    अर्थात सम्पूर्ण धर्म का सार सुनो और सुनकर उसको भली-भांति धारण करो। वह यह कि जिस व्यवहार को तुम स्वयं अपने साथ अचित नहीं समझते, वैसा व्यवहार कभी दूसरों के साथ भी मत करो यानी कभी किसी पर अपनी मान्यता बलपूर्वक न थोपोे।

    तथापि, ईसाइयत और इस्लाम इस धारणा को किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं करते। उनकी धारणा के अनुसार उनकी जो मान्यता है वही सत्य है और जो उसका स्वीकार नहीं करेंगे उन्हें तलवार की धार से वे समाप्त कर देंगे। इसी धारणा के आधार पर बाइबल कहती है : ""तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर।''  (मत्ती 4:10) ""जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है ।'' (मत्ती 12:30) और उसको दंड तलवार से ही दिया जाना तय है। जो लोग ईसा को शांति-दूत समझते हैं अनकी आँखे खोलने के लिए बाइबल के ये वचन निश्चय ही पर्याप्त हैं: "" यह न समझो कि मैं मिलाप कराने को आया हुं, मै मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूं। मैं तो  आया हूं, कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी मॉं से, और बहु को उसकी सास से अलग कर दूं। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता हैं, वह मेरे योग्य नहीं  और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं ।'' (मत्ती 10:34,35,37) ""क्योंकि जो कोई मेरे  स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और बहिन और माता है।'' (मत्ती 12:50) बाइबल में आगे कहा गया है: ""स्वर्ग और प्रथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम सब जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओं और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दो।''  (मत्ती 28:18,19) ""जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परन्तु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा।'' (मरकुस 16:16) ""और उन्हें आग के कुण्ड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा।'' (मत्ती 13:42)
 
    इस असहिष्णुता और जोर जबरदस्ती के मामले में कुरान कहीं भी किसी भी दृष्टि से कमतर नहीं। कुरान में घोषणा की गई है: ""इस दीन (इस्लाम) की मौलिक शिक्षा यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद (पूज्य, उपास्य) नहीं। इसलिए इन्सान को चाहिए कि सिर्फ उसी की इबादत (पूजा, उपासना,बंदगी, आज्ञापालन) करे और उसकी इबादत में किसी शरीक न करे जो व्यक्ति गैरूल्लाह अर्थात अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करता है चाहे वह बुतपरस्ती की शक्ल में हो या भूमि पूजा के रूप में और चाहे वह देवी देवताओं को मदद के लिए पुकारता हो या किसी फर्जी (मनगढंत) खुदाओं के भजन गाता हो , खुला हुआ शिर्क (अनेकेश्वरवाद) है और जो धर्म भी इस शिर्क की आज्ञा देता है वह मुश्रिकाना (बहुदेववादी) धर्म है। हजरत मुहम्मद इसलिए पैगंबर बना कर भेजे गऐ थे कि इस शिर्क  की जड़ काट दे (अर्थात समाप्त कर दे)। कहने का सार यह है कि काफिरों (इस्लाम को स्वीकारने से इन्कार करने वाले) की राह अलग और ईमानवालों (मुसलमानों) की राह अलग है और दोनो के बीच ऐसी बडी खाई है कि वह कुछ दो और कुछ लो के सिद्धांत उसूल पर हरगिज मामला नहीं कर सकते।''  (अर्थात दोनो में किसी भी तरह का समझौता संभव नहीं।) (दअ्‌वतुल कुर्आन खण्ड 3 पृ.2367)

    इस विवेचना से स्पष्ट होता है कि ईसाइयत और इस्लाम जो कि दोनो एक ही सेमेटीक परम्परा के विस्तारवादी असहिष्णु धर्म हैं, दूसरे धर्मों के साथ  सहअस्तित्व से इन्कार करते हैं, उन्हें समाप्त कर देना चाहते हैं, दूसरे धर्मों के अस्तित्व के लिए बाधक हैं। इस प्रकार के आतताई धर्मों के लिए महाभारत का यह कथन सटीक है: ""जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक होता है वह धर्म नहीं कुधर्म है। सच्चा धर्म वही है जो किसी धर्म का विरोधी न हो।''

    अंत में कहना होगा कि मात्र राजनीति के लिए सर्व धर्म समभाव की लुभावनी बातें करना एक अलग बात है तथापि, दुर्भाग्य से  धर्म एवं मजहबों में जिन्हें धर्म कहना ही ठीक प्रतीत नहीं होता समन्वय बैठाना एक टेढ़ी खीर है।

Thursday, 15 March 2012

आतंकवाद और मुस्लिम विद्वान

आतंकवाद और मुस्लिम विद्वान

हिंसक इस्लामिक आतंकवाद जो वर्तमान में सतत चर्चा में बना हुआ है पर इस्लामी विद्वानों द्वारा जो विचार-वक्तव्य साधारणतया बार-बार दिए जाते हैं, दोहराए जाते हैं। वो कितने निर्रथक हैं, सर्वसाधारण को गुमराह करनेवाले हैं वह सर्वसाधारणजन इस्लाम के प्रति घोर अज्ञान, इस्लामी भाषा और उनसे निकलनेवाले अर्थो से अनभिज्ञता के कारण उन बयानों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थों, निहितार्थो को समझ ही नहीं पाते और गुमराह होकर रह जाते हैं। उदाहरणार्थ मुस्लिम विद्वानों द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले चंद बयानों की बानगी देखिए ः उनमें पहला है, ये जो हिंसक कृत्य जिहाद के नाम पर किए जा रहे हैं ये कुछ राह से भटके हुए मुस्लिमों का काम है जो कुरान की आयतों की गलत व्याख्या करते हैं। यदि यह सच है तो फिर ये विद्वान यह क्यों नहीं बतलाते कि वे आयतें कौनसी हैं जिनकी कि गलत व्याख्या की जा रही है, यह गलत व्याख्या किन मुस्लिम विद्वानों के कुरान भाष्यों के आधार पर 'ये राह से भटके हुए मुस्लिम" कर रहे हैं, उन्हें यह कुरान भाष्य कहां से उपलब्ध होते हैं; करवाए जाते हैं? सवाल यह भी उठता है कि यदि उनके द्वारा की जा रही व्याख्या गलत है जैसाकि इन मुस्लिम विद्वानों का कहना है तो फिर वे यह बतलाए कि सही व्याख्या कौनसी है? साथ ही यह भी बतलाए कि सही व्याख्या करनेवाले विद्वान कौन और कितने हैं और उन्होंने कौन से कुरान भाष्य लिखे हैं, वे कहां उपलब्ध हो सकते हैं? आदि। पर इस बारे में सब मौन हैं।

दूसरा, कोई आतंकवादी घटना घटित होने पर जब कोई प्रतिक्रियास्वरुप कहता है कि हर आतंकवादी घटना में आतंकवादी मुस्लिम ही होता है जिसके कारण कई निर्दोष मारे जाते हैं तो मुस्लिम विद्वानों द्वारा झट कहा जाता है कि हिटलर ने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा, तानाशाह पोलपोट ने भी निर्दोषों का नरसंहार किया जो आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों की बनिस्बत कई गुना अधिक थे और ये तो मुस्लिम नहीं थे। तो यह मुस्लिम विद्वानों द्वारा आलोचकों के आक्रमण की धार को बोथरा करना ही हुआ। यदि हम इन निर्दोषों का संहार करनेवालों को इस निम्न कसौटी पर कसकर देखें तो सत्य क्या है यह अपने आप ही सामने आ जाएगा। इस्लाम में जिहाद की आज्ञाएं हैं जो कुरान में दी हुई हैं जिन्हें मुस्लिम आतंकवादी अपने इष्टत्व और न्यायत्व को सिद्ध करने के लिए दिखलाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जबकि अन्य नरसंहार करनेवालों उदा. हिटलर के पास इस प्रकार की कोई ईश्वरीय या धार्मिक आज्ञाएं नहीं थी। स्पष्ट है कि दोनो के कृत्यों को एक कसौटी पर कसकर देखा नहीं जा सकता। जैसाकि इस्लामिक विद्वान करने की कोशिश करते नजर आते हैं। वैसे तो यह वक्तव्य बार-बार दोहराया जाता रहता है कि 'इस्लाम निर्दोषों की हत्या की अनुमति नहीं देता।" परंतु, 'जिहाद में निर्दोषों की बलि लेना भी आता है, ऐसा कैरो (इजिप्त) स्थित 1000 वर्ष पुराने 'अल-अजहर" विश्वविद्यालय के कुछ गुरुओं का कहना है।" यह 'अल-अजहर" विश्वविद्यालय वही है जहां कई इस्लामिक आंदोलनों का जन्म हुआ अथवा उन्हें लगनेवाली प्रेरणा मिली। पॅलेस्टाईन में हिंसक कार्यवाहियां करनेवाले 'हमास" नामके संगठन का जन्म 'अल-अजहर" में ही जन्मे मुस्लिम ब्रदरहुड में से ही हुआ है। अल-कायदा के संस्थापकों में से एक अयमान अल जवाहरी जो ओसाम बिन लादेन का गुरु है इसी अल-अजहर विश्वविद्यालय स्थित मस्जिद परिसर में पला-बढ़ा है। पेशे से डॉक्टर है, कट्टर मुस्लिम ब्रदर है और 11 सितंबर की अमेरीकी आतंकवादी घटना की कल्पना का जनक है।

तीसरा अनगिनत बार दोहराया जानेवाला वक्तव्य है 'जिहाद मतलब अपने अंदर के शैतान को मारो" अर्थात्‌ षड़रिपुओं का दमन करो। यही असली जिहाद है, जिहाद ए अकबर अर्थात्‌ बडा जिहाद है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह मुस्लिम विद्वान यह नहीं बतलाते कि यह 'जिहाद ए अकबर" इस्लाम के संस्थापक मुहम्मद साहेब ने अपने मक्काकाल के शुरुआती दौर में किया था जब वे अल्पसंख्यक थे, शक्तिहीन थे। लेकिन आगे चलकर मदीनाकाल में शक्तिसंपन्न होते ही मुहम्मद साहेब ने अपनी नीति बदल दी और तलवार वाले जिहाद को अपना लिया और उसी दृष्टि से कुरान में आज्ञाएं भी आने लगी। कुरान की कालानुक्रम से अंतिम माने जानेवाली सूरह अल-तौबा को 'मियान से निकली हुई तलवार" ही कहा गया है। और इस जिहाद का तलवार से जो अटूट संबंध है उससे मौ. आजाद जैसे राष्ट्रीय मुसलमान भी इंकार नहीं करते सूरह अल तौबा की आयत 41 ''निकल खडे हो.....जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने माल और जान के साथ"" पर भाष्य करते हुए मौ. आजाद लिखते हैं 'संपूर्ण वित्त और प्राणों सहित प्रत्येक के लिए अल्लाह के कार्य के लिए जिहाद करना बंधनकारक है।" (तर्जुमन अल कुरान खंड 3 पृ.28) इसलिए इस्लामिक आतंकवाद पर लोगों के क्रोध को ठंडा करने के लिए इस प्रकार के लीपापोती करनेवाले वक्तव्य देने की बजाए ये विद्वान वास्तव में अपने समाज में जाकर पुरजोर अपील करें, जी तोड कोशिश पूरा मन लगाकर करें कि वे तलवार वाले जिहाद को भूलकर, छोडकर 'जिहाद ए अकबर" को अपनाएं और इसका पाठ पढ़ाने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करें तो ज्यादह अच्छा होगा।

एक और वक्तव्य जो मुस्लिम विद्वानों द्वारा उछाला जा रहा है वह है 'इस्लाम की स्थापना ही आतंकवाद के विरुद्ध हुई है।" इस्लाम के अनुसार बिल्कुल सत्य है इससे इंकार नहीं। परंतु, इस्लामिक दृष्टि से आतंकवाद क्या है यह समझना अत्यावश्यक है। पहले हम यह समझ लें कि आतंक कौन फैलाता है? जो 'जुल्मी", 'अन्यायी" होता है वह। और इस्लाम के अनुसार अनेकेश्वरवाद/बहुदेववाद सबसे बडा जुल्म, अन्याय है। (कुरान की सूर 31 आयत 13देखें इस संबंध में हदीस बु. 32,3428) अर्थ स्वतः स्पष्ट है। अंत में बार-बार दोहराया जानेवाला वक्तव्य जो इतनी बार दोहराया जा चूका है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं रही। वह है 'इस्लाम मतलब शांति-अमन-पीस।"
'डिक्शनरी ऑफ इस्लाम" में 'अमन" का अर्थ 'मुस्लिम विजेता द्वारा जजिया कर देनेवाले को दिया हुआ संरक्षण।" इस्लाम का एक और अर्थ है 'अल्लाह की इच्छा को शरण जाना।" और अल्लाह की इच्छा क्या है यह कुरान की सूरह 'बकर" की 193वीं आयत में है। उसके अनुसार ''एक अल्लाह ही का दीन (इस्लाम धर्म) हो जाए"" अर्थात्‌ सर्वत्र इस्लाम धर्म की स्थापना हो। यहां भी अर्थ स्वयं ही स्पष्ट है कि अल्लाह की इच्छा को शरण जाओ मतलब इस्लाम स्वीकारो और शांति पाओ। आगे इसी इस्लाम मतलब शांति के समर्थन में यह भी कहा जाता है कि जिस धर्म में एक दूसरे से मिलते ही 'अस-सलाम वालेकुम" कहा जाता है और उत्तर में 'वालेकुम अस सलाम" जिसका अर्थ होता है 'खुदा से तुम्हें शांति मिले और खुदा तुम्हारी रक्षा करे" ऐसा धर्म भला हिंसक कैसे हो सकता है? परंतु, यह कथन अधूरा है। वस्तुतः इस संबंध में हदीस (पैगंबर मुहम्मद की उक्तियां और कृतियां) है जो इस प्रकार से है ः पैगंबर ने अनुयायियों से कहा था कि ः 'ग्रंथधारकों (अर्थात्‌ यहूदी-ईसाई) को पहले सलाम मत करो। वे तुम्हें 'अस सलाम वालेकुम" (तुम पर शांति रहे) कहें, तो उन्हें प्रति सलाम करते समय 'वालेकुम" (तुम पर भी वैसी ही रहे) कहो (मुस्लिमः 5380, 81, 89) उन्होंने आगे ऐसा भी कहा था कि, 'अगर यहूदी तुम्हें 'साम वालेकुम" (तुम पर मृत्यु रहे) कहें तो उन्हें तुम 'वालेकुम" (तुम पर भी वैसी ही रहे) कहो। (मुस्लिमः 5382,86-88) तथापि, अनेकेश्वरवादियों/मूर्तिपूजकों को सलाम किस प्रकार से करें का उल्लेख हदीस में नहीं मिलता। जिन पाठकों को कुरान संबंधी थोडी बहुत भी जानकारी होगी वे सूज्ञ अर्थ स्वयं ही समझ जाएंगे।

स्पष्ट है कि यदि मुस्लिम विद्वान, इस्लाम के सच्चे अनुयायी तहे दिल से चाहते हों कि इस्लाम मतलब शांति सार्थक सिद्ध हो तो उपर्युक्त प्रकार की शब्दों की लफ्फाजी के बजाए वास्तविकता के धरातल पर उतरकर गंभीरतापूर्वक सोचें, प्रयत्न करें कि इस्लामिक आतंकवाद का नाश करने में वे किस प्रकार से सहयोग प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि, आतंकवादी उन्हीं के, इस्लाम के अनुयायी, मुस्लिम हैं।

Friday, 9 March 2012

बहुधर्मीय समरसता का मंत्र

बहुधर्मीय समरसता का मंत्र

भारत में धार्मिक बहुवाद की परंपरा बडी प्राचीन है। प्राचीनकाल से ही अनेक धर्म और उनके अनुयायी इस भूमि पर फल-फूल रहे हैं और समय के साथ उनमें जो सामंजस्य और सहिष्णुता निर्मित हुई है उसीके कारण उनकी विविधताओं में एकता के जो दर्शन होते हैं वैसे दर्शन कहीं और होना अत्यंत दुर्लभ है। इस भारतीय धर्म-धारणा और उनके दर्शन की विविधाताओं में जिस एकता के दर्शन होते हैं उसका अनुपमेय उदाहरण है शिव-परिवार। इस परिवार के प्रत्येक सदस्य के वाहन, विन्यास, प्रतीक और क्रिया-कलापों में एकतरफ तो विषमता है तो दूसरी तरफ अद्‌भूत एकात्मता का सुंदर परिचय प्राप्त होता है।

शिव के बारह ज्योतिर्लिगों में भारत की अखंडता के दर्शन होते हैं। जो उन्हें आदि-देव का रुप प्रदान करते हैं और पत्नी पार्वती को जगतमाताका। उनके बडे पुत्र कार्तिकेय के पास हिंदुओं द्वारा पूजे जानेवाले सभी देवताओं का सेनापतित्व है तो, दूसरे पुत्र गणेश उन सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूज्य हैं। लेकिन स्वयं शिव स्मशान विहारी हैं। कार्तिकेय या कार्तिकस्वामी को दक्षिण भारत में सुब्रहमण्यम, मुरुगन, षणमुखम आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। उत्तर भारत में इन्हें ब्रह्मचारी तो, दक्षिण भारत में इनकी दो पत्नियां होना माना जाता है। पहली इंद्रपुत्री देवयानी (जिसके कारण कार्तिकेय को दैवयानैमणालन कहा जाता है) कार्तिकेय से देवयानी का विवाह हो इसकी इच्छा स्वयं इंद्र ने महाविष्णु, ब्रह्मा आदि के समक्ष प्रकट की थी। जिसका सभी देवताओं ने स्वागत किया था। तो, दूसरी पत्नी वल्ली (जिसके पति होने के कारण उन्हें वल्लीमणालन भी कहा जाता है) यह पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की पुत्री थी। इन विवाहों के वर्णन का कथानक दुर्गादास स्वामी के संक्षिप्त तमिल स्कंद पुराण में मिलता है। ठीक इसी तरह जहां गणेशजी को उत्तर भारत में विवाहित तो दक्षिण भारत में ब्रह्मचारी माना जाता है। इसी प्रकार से इनके आसपास के वातावरण को देखें  तो हमें दिखाई देगा कि शिवजी गले में सर्प है जिसका शत्रु मोर है जो कार्तिकेयजी का वाहन है और गणेशजी का वाहन चूहा है जिसका शत्रु सांप है चूहा सांप का भोजन भी है। फिर भी ये सब एक साथ एक ही जगह सुख-शांति से सहअस्तित्व को स्वीकारते हुए रह रहे हैं।

शिव के भक्त शैव तो उनके विपरीत गुणधर्म वाले विष्णु के भक्त वैष्णव कहलाते हैं। इन दो प्रमुख संप्रदायों की एकता का प्रतीक है उज्जैन की हरिहर यात्रा तो दक्षिण भारत में हर और हरि के संयुक्त प्रतीक के रुप में स्वामी अयप्पा की पूजा का प्रचलन। इसी तरह से तीन प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिनमें ब्रह्माजी निर्माणकर्ता, भगवान विष्णु पालनहार तो शिवजी संहार के देवता होने के बावजूद इनके संयुक्त प्रतीक के रुप में भगवान दत्तात्रय की पूजा की जाती है। जो हमारी व्यापक सोच-सामंजस्य, सहिष्णुता के साथ ही एकता में अनेकता को स्वीकारने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। शिवजी भोलेभंडारी तो भगवान विष्णु चतुर मायावी जिन्होंने शिवजी द्वारा भोलेपन में भस्मासुर को दिए वरदान से जिसके कारण उनके प्राण संकट में आ गए थे की रक्षा के लिए मोहिनी रुप धारण कर भस्मासुर से उनकी रक्षा की। न केवल इनके कार्य परस्पर विरोधी हैं अपितु शिवजी जो गले में सर्प को धारण किए रहते हैं का शत्रु गरुड है जो विष्णुजी का वाहन है और ब्रह्माजी का आसन कमल पुष्प है जो अति कोमल होता है। इन्हीं ब्रह्माजी के पुत्र हैं नारदमुनि जो भगवान विष्णु के भक्त होकर तीनो लोकों में विहार करते हैं और इन तीनों के संपर्क सूत्र का कार्य भी निभाहते हैं। इन तीनों का  सामंजस्य देखिए कि जब ब्रह्माजी रावण की भक्ति से प्रसन्न हो उसे अमरत्व का वरदान दे बैठे तो उसके नाश के लिए विष्णुजी ने भगवान राम का अवतार लिया तो उनके सेवक के रुप में भगवान शिव के अंश हनुमानजी ने जन्म लिया।
विपरीतताओं के बावजूद मॉं शारदा तीनो ही देवताओं की आराध्य हैं। इन्हीं मॉं शारदा ने देवी सरस्वती के रुप में रावण के भाई कुंभकर्ण, जो रावण के साथ ही ब्रह्माजी की भक्ति कर रहा था, द्वारा ब्रह्माजी से वरदान मांगते समय कोई ऐसा वरदान न मांग लिया जाए जो रावण को अमरत्व प्राप्त होने के बाद रक्ष संस्कृति के लिए सहायक सिद्ध हो के निवारणार्थ कुंभकर्ण की जिह्वा पर जा बैठी और कुंभकर्ण छः महीने सोते रहने और केवल छः महीने जागने का वरदान मांग बैठा।  
  
देवी सरस्वती जो ऋगवेद, सामवेद और यजुर्वेद की माता होने के साथ ब्रह्मा की उत्पादक शक्ति है का वर्चस्व जैन धर्म की सोलह विद्या की देवताओं पर है। वाक्‌देवी के रुप में हिंदू, जैन और बौद्धों को समान रुप से पूज्य है। बौद्ध इसे मंजूश्री की आत्मा के रुप में मानते हैं। तो, हंस या मयूर वाहन पर सरस्वती जैन परम्परा में ऋतुदेवी के नाम से विख्यात हैं। पुराणों में इसका संदर्भ ब्रह्मा और विष्णु से बताया गया है। मार्कंडेय पुराण में तो इसे जगद्वात्री के रुप में संबोधित किया गया है।

हमारी मान्यताएं जो सहिष्णुता और सामंजस्य से परिपूर्ण हैं यहीं तक आकर नहीं रुकती वरन्‌ आगे जाकर निरीश्वरवाद तक को अपनी मान्यता के दायरे में ले आती हैं। चार्वाक ने अपने निरीश्वरवाद का उद्‌घोष महांकाल की सीढ़ियों पर बैठकर ही किया था। उनका सिद्धांत था यावज्जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत। भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः।। यह अपने मतों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सहिष्णुतापूर्वक मान्य करने की चरम सीमा है। चार्वाक कोई एक ही व्यक्ति नहीं, जो नास्तिकता के दर्शन को मानता है वह चार्वाक। चार्वाक दर्शन की शुरुआत वेदकाल से मानी जाती है। तो, देवताओं के गुरु बृहस्पति पहले चार्वाकवादी माने जाते हैं। कर्मकांड और बंधनों से समाज को मुक्तता का मार्ग दिखलानेवाले आध्यात्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करनेवाले कुछ चार्वाक भी थे। परंतु, केवल अनियंत्रित स्वतंत्र जीवन का समर्थन न करते समझदार व्यक्ति ने खेती-बाडी, गो-पालन, व्यापार-व्यवसाय और दंड-नीति आदि जैसे सरल मार्ग का अवलंबन कर जीवन की भौतिक सुख-सुविधाओं का उपभोग करते हुए जीवनयापन करना चाहिए। इस प्रकार का कुछ कथन इन चार्वाकवादियों का है।

उपर्युक्त मीमांसा हमारी सहिष्णुता और आपसी सामंजस्य से उपजी व्यापक सोच को दर्शाने के लिए है और इसके पीछे है हमारी धर्म संबंधी व्यापक संकल्पना। हमारे यहां धर्म कोई बाह्याचार नहीं बल्कि धर्म वह है जिसके पालन से समाज सुव्यवस्थित रहता है। इसके लिए कुछ नियम बनाकर उनका पालन करना होता है। इससे कर्तव्य का बोध होता है। उदा. माता-पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, सेवा ही धर्म है, निर्बल की रक्षा करना धर्म है, पशुओं पर दया करना धर्म है, यजुर्वेद में भी कहा गया है 'प्राणी मात्र को मित्र की दृष्टि से देखो" आदि। चूंकि मनुष्य को ही परमेश्वर ने बुद्धि दी है अतः मनुष्य ही अपने मूल प्राकृतिक गुणधर्मों को मोडकर नियंत्रित कर सकता है। उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। जो पशुओं के लिए संभव नहीं। इसीलिए तो कहा गया है मनुष्य और पशु में अंतर करनेवाला विभेदक धर्म ही है। इसके लिए मनुष्य कुछ नियम बनाता है जो उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हैं, पशुओं से मनुष्य के अलगत्व को दर्शाते हैं। इन्हीं नियमों की मदद से मनुष्य समाज का निर्माण करता है और सामाजिक प्राणी कहलाता है। इस आधार पर ऐसी नियमावली को जो समाज या देश को सुचारु रुप से चलाने में सहायक सिद्ध हो को भी धर्म कहा जा सकता है। इस दृष्टि से हम हमारे संविधान को भी इहलोक से संबंधित विभिन्न विषयों पर के नियमों के संकलन के आधार पर आधुनिक धर्म-ग्रंथ कह सकते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसा धर्म हो जिसमें ईश्वर की संकल्पना न हो। इस दृष्टि से तो निरीश्वरवादियों को तो यह सहर्ष मान्य होगा। परंतु, आस्तिकों के लिए उनके ऐहिक जीवन व्यवस्था के नियंत्रक के रुप में ही केवल मान्य होगा। क्योंकि, आस्तिकों की दृष्टि में धर्म यानी इहलोक और परलोक दोनो के कल्याण की व्यवस्था। परलोक के संबंध में या मरणोत्तर अवस्था के संबंध में हर धर्म की श्रद्धा अलग-अलग है। जहां हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है और इसके लिए जीवात्मा अपने कर्मफलानुसार तब तक जीवन ग्रहण करता रहता है जब तक कि उसके पुण्यकर्म इतने प्रबल नहीं हो जाते कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। वहीं ईसाइयत और इस्लाम की मरणोत्तर जीवन की संकल्पना में जजमेंट डे,  न्याय दिवस, आखिरत है।

संस्कृत में एक श्लोक है - श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वाचैवार्व धार्रयतम्‌। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌।। अर्थात्‌ संपूर्ण धर्म का सार सुनो और सुनकर उसको भली-भांति धारण करो। वह यह कि जिस व्यवहार को तुम स्वयं अपने साथ उचित नहीं समझते, वैसा व्यवहार कभी दूसरों के साथ भी न करो।

इस धारणा और उपर्युक्त विवेचना के आधार पर सहज ही प्रतिपादित किया जा सकता है कि संविधान का पालन सभी के इहलौकिक जीवन यानी अभ्युदय के लिए समान रुप से मान्य होना चाहिए। भले ही पारलौकिक जीवन की निःश्रेयस की श्रद्धाएं भिन्न क्यों न हों और उसके लिए सर्वधर्म समादर की भावना का अंगीकार करना आवश्यक है और यह कहने मात्र से काम नहीं होगा इसके लिए हमें यह स्वीकारना होगा कि भारत एक बहुधर्मीय देश है और भविष्य में भी रहेगा। हमे हमारे धर्मों का पालन करते हुए इसी देश में, इसी देश के संविधान के अंतर्गत रहना है। धर्म की सबकी सब आज्ञाओं का पालन आज के समय में संभव नहीं इस मर्यादा को स्वीकारना होगा। यह सहज संभव हो सके इसके लिए एक दूसरे के धर्मों का अध्ययन कर एक दूसरे के मानस को समझना होगा। हां, यह सत्य है कि दूसरे धर्म का अध्ययन हर किसी के लिए सहज संभव नहीं। क्योंकि, हर एक की अपनी सीमाएं हैं। इसके लिए हर समाज के कुछ प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को ही आगे आकर एक दूसरे धर्मो का अध्ययन कर उसकी वास्तविकता को समाज के सामने रखना होगा।