Wednesday, 10 October 2018

रामोपासना

रामरक्षा हे स्तोत्र आणि "श्रीराम जयराम जयजय राम". ह्या मंत्राशिवाय रामोपासना पूर्ण होऊ शकत नाही. ही एक अतिशय प्रभावी साधना आहे.

आजकाल वाढत्या लोकसंख्येमुळे आपण घर गावाच्या वेशीबाहेर घेतो.त्या जागा कधी कधी बाधित असतात. नवीन घरात गेल्यावर लोकांना समाधान मिळण्याऐवजी सतत मनात हुरहुर वाटणे, घरात सुखसोयी असूनही त्यांत मन न रमणे किंवा सतत घराबाहेर राहावे लागणे.अशा तर्हेचे त्रास चालू होतात.काही लोकांना हे त्रास तीव्रतेने जाणवतात. पूर्वी गाव वेस असायची, ग्रामदेवता असायच्या पण आता ह्या संकल्पना आपण आज बाळगू शकत नाही. हे मान्य करावे आणि रामोपासना निरंतर चालू ठेवावी.

घरात देवासमोर रोज "श्रीराम" असे लिहून त्याला पाढंरे फूल वाहावे. संध्याकाळी 108 वेळा वरील जप करावा आणि रामरक्षा सुध्दा म्हणावी. ज्यांचे पैशासाठी घराचे काम अर्धवट राहिले आहे अशांनी...
आपदामपहरतारम् दातारं सर्व संपदाम्
लोकाभिरामम् श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ||

सर्व आपत्तींना दूर पळवुन लावण्यार्या, सर्व संपत्ती देणार्या आणि आनंद देणार्या श्रीरामाला मी पुन्हा पुन्हा नमस्कार करतो हा मंत्र रोज उदबत्ती लावून म्हणावा.

रामरक्षेवर फार छान माहिती

रामरक्षेच्या एका श्लोकाबद्दल- कदाचित माहिती असेलही सगळ्यांना....

रामो राजमणिः सदा विजयते
रामं रामेशं भजे ।
रामेणाभिहतो निशाचरचमू
रामाय तस्मै नमः ।
रामान्नास्ति परायणं परतरं
रामस्य दासोसम्यहम् ।
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे
भो राम मामुद्धर ।।

या श्लोकात राम या नामाच्या सगळ्या विभक्ती आल्या आहेत. रामो=रामः(प्रथमा) रामं(द्वितीया),
रामेण(तृतीया), रामाय(चतुर्थी),
रामान्नास्ति रामात् (पंचमी)
रामस्य(षष्ठी), रामे(सप्तमी),
भो राम(संबोधन).
ह्या श्लोकात रकाराची पुनरावृत्ती असल्याने गर्भारपणात हा श्लोक म्हणल्याने जन्माला येणारे बाळ बोबडे (किंवा जीभ जड असलेले) होत नाही.

◆ रामरक्षा आरोग्यरक्षक कवच

 एक वेगळा पैलू तुमच्यासमोर मांडत आहे. श्रीरामरक्षा स्तोत्र हे आजही कित्येक घरांमध्ये तिन्ही सांजेला आवर्जून म्हटले जाते. आजारी व्यक्ती वा शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर त्या रुग्णाला रामरक्षा ऐकवली जाते. रामरक्षाच का? असे काय रहस्य या मंत्रात दडले आहे?

रामनामकवच

शिरो मे राघवः पातु
भालं दशरथात्मजः ॥
कौसल्येयो दृशौ पातु
विश्वामित्रप्रियः श्रुती ।
घ्राणं पातु मखत्राता
मुखं सौमित्रिवत्सलः ॥
जिह्वां विद्यानिधिः पातु
कण्ठं भरतवंदितः ।
स्कंधौ दिव्यायुधः पातु
भुजौ भग्नेशकार्मुकः ॥
करौ सीतापतिः पातु
हृदयं जामदग्न्यजित्‌ ।
मध्यंपातु खरध्वंसी नाभिं
जाम्बवदाश्रयः ॥
सुग्रीवेशः कटी पातु
सक्थिनी हनुमत्प्रभुः ।
उरू रघूत्तमः पातु
रक्षःकुलविनाशकृत्‌ ॥
जानुनी सेतुकृत्पातु
जंघे दशमुखान्तकः ।
पादौ विभीषणश्रीदः
पातु रामोऽखिलं वपुः ||

असे कवच या स्तोत्रात आलेले आहे. कवच म्हणजे आपल्या प्रत्येक अवयवाचे रक्षण करण्यासाठी मंत्र धारण करणे!! थोडक्यात; आपले संपूर्ण शरीरच रामनामाने अभिमंत्रित करणे. या कवचाची फलश्रुती नीट पहा....

पातालभूतलव्योम
चारिणश्छद्मचारिणः ।
न द्रष्टुमपि शक्तास्ते
रक्षितं रामनामभिः ॥

म्हणजे, पाताळ, भूमी आणि आकाश या तिन्ही लोकांत संचार करणारे, छद्मचारिणः म्हणजे खोटे सोंग घेणारे असे (राक्षस) रामनामाने रक्षिलेल्या लोकांकडे नजर वर उचलून पण पाहू शकत नाहीत!!

◆◆◆◆ !! श्रीराम !! ◆◆◆◆

Monday, 8 October 2018

nqxZe LFkkuokfluh nsoh &nqxkZ & f’kjh"k lizs


nqxZe LFkkuokfluh nsoh &nqxkZ 
 &  f’kjh"k lizs

uojk= ioZ eka nqxkZ o xkSjhnsoh dh mikluk dk ioZ gSA uojk= nks izdkj ds gksrs gSa % vkf’ou‘’kqDy izfrink dks vkjaHk gksusokys uojk= ’kkjnh; rFkk pS= ’kqDy dks vkjaHk gksusokys uojk= oklafrd uojk= dgykrs gSaA ’kkjnh; uojk= dks nqxkZ uojk= rFkk oklafrd uojk= dks jke uojk= vFkok xkSjh uojk= Hkh dgk tkrk gSA uojk= esa nqxkZ lIr’kfr dk ikB&iBu rFkk uonqxkZvksa dk n’kZu ,oa lPps gzn; ls iwtu djus ij euksokafNr Qy dh izkfIr gksdj lq[k]‘’kkafr izkIr gksrh gSA

^ojkg iqjk.k* ,oa ^nsoh dop* esa nqxkZ ds ukS #iksa dk o.kZu fd;k x;k gSA czãk }kjk izfrikfnr nqxkZ ds ;s lHkh Lo#i fo’ks"k vkn’kksZ ds ifjpk;d gSaA ukS nqxkZ dh mikluk bl izdkj gksrh gSA igys fnu izfrink dks ’kSyiq=h] f}fr;k dks czãpkfj.kh] r`rh;k dks panz?kaVk ¼ fp=?kaVk½] prqFkhZ dks cMh nqxkZ] iapeh dks Ldan ekrk] "k"Bh dks dkR;k;uh] lIreh dks egkdkyh] v"Veh dks egkxkSjh vkSj uoeh dks flf)nk=h ¼fl)s’ojh½ nsoh dh ihBksa dh ;k=k mudk ozr j[k mikluk dk‘’kkL=ksa esa vkns’k gSA nqxkZ ds mDr ukS #i yksd dY;k.k rFkk l`f"V lqj{kk ds fy, vorkj gSaA

^Ekkjd.Ms; iqjk.k* esa of.kZr gS fd ^efg"kklqj efnZuh* nsoh nqxkZ dk izkdV~; Hkxoku f’ko] fo".kq vkSj czãkth rFkk vU; nsoksa ds la;qDr rst ls gqvk gSA p.M&eq.M vlqj lsukifr;ksa dk o/k djus ds fy, bUgsa vorfjr fd;k x;k gSA p.M&eq.M dk o/k djus dkj.k bUgsa pkeq.Mk ^ pf.Mdk* vkSj txrekrk gksus ls ^vfEcdk* lacksf/kr fd;k x;kA nqxkZ ’kCn dk vFkZ gS ^nqxZe LFkkuokfluh nsoh* vFkkZr~ nsoh ^v[;kuh* tks iqjk.kks esa foa/;okfluh ds ukeks ls tkuh tkrh gSA gekjs ’kkL=ksa esa Hkxorh nqxkZ ds vusd ukeksa dk o.kZu feyrk gSA nsoh us nqxZe uked nSR; dk o/k fd;k blfy, og nqxkZ dgykbZA nqxZe fgj.;k{k ds oa’kt ## dk iq= FkkA

nqxkZ lIr’krh esa nqxkZ dks ijk’kfDr] ijczã crk;k x;k gSA nsoh nqxkZ dk izFke vkfoHkkZo l`f"V ds iwoZ gqvk tcfd Hkxoku fo".kq dh ukHkh esa fLFkr dey ls czãkth dk vkfoHkkZo gqvkA ml le; Hkxoku fo".kq ds dkuksa ds eSy ls mRiUu e/kq rFkk dSVHk uke/kkjh nSR;ksa us czãkth dks ns[kdj mUgsa ekjus dh ps"Vk dhA Hkxoku fo".kq dks lq"kqfIr esa ikdj czãkth us ijczã dh vkfn’kfDr egkek;k dh Lrqrh dh rks nsoh izdV gqbZ vkSj mlus Hkxoku fo".kq dks txkdj mUgsa e/kq rFkk dSVHk ds vR;kpkj ls voxr djk fn;kA Hkxoku us nksuksa nSR;ksa dk o/k dj fn;kA


nqxkZ iwtk dk ,slk egRo gS fd jke&jko.k ;q++) ds ukSosa fnu jko.k ij fot; ikus esa vleFkZ jke us ;q) NsMuk pkgk rks guqeku us mUgsa le>k;k fd jko.k ij blfy, fot; ugha fey jgh gS D;ksafd mlus ’kfDr dks o’k esa o’k dj fy;k gSSA vr% jko.k ij fot; ikus ds fy, ;g vR;ar vko’;d gS fd jke ’kfDr&Lo:fi.kh nqxkZ dh iwtk djds mls izlUu djsA rc jke us nqxkZ dh iwtk djds mlls oj izlkn izkIr djds jko.k dk o/k fd;kA dq#{sk= esa ;q) ds fy, fudyus ls igys Jhd`".k us vtqZu ls vkxzg fd;k fd os nsoh nqxkZ dks iwtu vpZu ls izlUu djsaA d`".k ds mins’kkuqlkj vtqZu  us tkdj nsoh dh iwtk dhA mudh iwtk ls larq"V gksdj nsoh us vkdk’k esa izdV gksdj mudh fot; dk vk’oklu fn;kA

nqxkZ lac/kh dFkk,a okLro esa izrhdkRed gSaA bu dFkkvksa esa vusd Hkzkafr;ka mRiUu gks xbZ gSaA mu dFkkvkas ds vuqlkj nqxkZ ;q) {ks= esa e|iku djrh gSaA vKkuo’k lkekU; turk us bldk xyr vFkZs fy;k gSA ;gka e| vgadkj dk izrhd gSA nqxkZ us vgadkj dk iku djds vFkkZr~ vgadkj ’kwU; gksdj gh vlqjksa ls ;q) djds fot; ikbZ gSA nqxkZ dk fuokl ’e’kku gS vkSj ’e’kku izy;dky dk izrhd gSA izy; esa lcds u"V gksus ij ek= #.M& eq.M gh ’ks"k jgrs gSaA ;gh dkj.k gS fd nqxkZ dks #.M& eq.M ekyk /kkj.k djusokyh crk;k x;k gSA vr% izy; esa nqxkZ dh fLFkfr O;Dr djus ds fy, mls ’e’kkuokfluh ,oa #.Mekfyuh dgk x;k gSA

               


Sunday, 30 September 2018

i;kZoj.k dh n`f"V ls ,d lkFkZd igy & feV~Vh ds x.ks’kth


i;kZoj.k dh n`f"V ls ,d lkFkZd igy & feV~Vh ds x.ks’kth

vfiZrk dkfrZd lizs

N=ifr f’kokth ds xq: leFkZ jkenkl us vius izk;% lHkh xazFkksa esa x.ks’k dh Lrqrh dh gSA muds eukps ’yksd bl mn~cks/kukRed dkO; xzaFk dh ’kq:vkr ^x.kk/kh’k tks bZ’k loZ xq.kkapkA eqykjaHk vkjaHk rks fuxZq.kkapkA* tSls ’kCnksa ls dj x.ks’kth dk xq.kxku mudh x.ks’k HkfDr dk Toyar izek.k gSA f’kokth Lo;a Hkh x.ks’kth dh efgek ls izHkkfor FksA rHkh rks mUgkasus vius izR;sd NksVs cMs x< vkSj fdys ds eq[; }kj ij *laxzkes ladVspSo^ j{kk djusokys fo?u fouk’kd fouk;d dh ewfrZ dh LFkkiuk djuk mfpr le>k FkkA is’kokvksa ds laca/k esa Hkh ,sfrgkfld rF; gS fd os x.kifr ds mikld FksA muds ’kkludky esa x.ks’kksRlo dks vkSj vf/kd O;kid vkSj HkO; Lo#i izkIr gqvkA okLro esa x.ks’k iwtu dks futh nsoky;ksa ls fudkydj lkoZtfud nsoky;ksa esa egRo iznku djus dk dk;Z N=ifr f’kokth us fd;k FkkA iq.ks ds dLck isB fLFkr x.ks’k eafnj dh laLFkkfidk f’kokth dh ekrksJh thtkckbZ FkhA blh izdkj vkacoMs ds ikl esa Hkh x.ks’keafnj dh LFkkiuk f’kokth us dh FkhA

 Jhx.ks’k bl nsork dh iwtk vpkZ egkjk"V ds ?kj&?kj esa O;fDrxr #i ls cgqr yacs le; ls pyh vk jgh FkhA Jh x.ks’k fo?ugrkZ ds #i esa lHkh iwtkvksa rFkk /kkfeZd lekjaHkksa esa mUgsa vxziwtk dk lEeku izkIr gSA os lHkh fo|kvksa ds uk;d gSaA ,slk gksus ij Hkh 1893 rd x.ks’k HkfDr dks lkoZtfud #i fn;k x;k ugha FkkA Jhx.ks’k iwtk dks lkoZtfud Lo#i fn;k x;k og Jh yksdekU; fryd dh izsj.kk vkSj usr`Ro }kjkA

lu 1892 esa iq.ks ds ljnkj ukuk lkgsc [kklxhokys Xokfy;j x, Fks( ogka x.ks’kksRlo lkoZtfud Lo#i esa] njckjh BkV&ckV ls gksrs gq, mUgsa fn[kkA bl ij iq.ks esa Hkh lkoZtfud x.ks’kksRlo lekjksfgr fd;k tk, bl dYiuk dh mRifRr gqbZA lu~ 1893 bZ­ esa Jh [kklxhokys] ?kksMoMsdj vkSj Jh Hkkm jaxkjh }kjk rhu lkoZtfud x.ks’kksRlo x.ks’kth dh LFkkiuk dj lekjksfgr gksus yxsA lkoZtfud x.ks’kksRlo dh ;g dYiuk yksdekU; fryd ds euksefLr"d esa iSB xbZ vkSj mUgksaus bls iqjLd`r djus djus dh Bku( foapwjdj ds okMs esa lu~ 1894 esa lkoZtfud x.kifr dh LFkkiuk dhA vLr&O;Lr gksrk tk jgk fganw lekt laxfBr gks vkSj Lora=rk vkanksyu esa ,d dne vkxs c<s bl mn~~ns’; ls yksdekU; fryd us lkoZtfud x.ks’kksRlo dk izpkj fd;kA LojkT; yksdekU; dk /;s; Fkk vkSj tutkx`fr mldk ,d lk/ku FkkA tutkx`fr djus ds fy, mUgksaus dsljh orZekui= fudkyk FkkA iq.ks esa tks x.ks’kksRlo O;fDrxr #i esa euk;k tkrk Fkk mls lkoZtfud Lo#i ljnkj d`".kkth dk’khukFk mQZ ukuklkgsc [kklxhokys us “ys gh fn;k gks fQj “h mls cMs iSekus ij Kkul= dk Lo#i nsus dk lEeku yksdekU; fryd dks gh gSA

yksdekU; fryd us x.ks’kksRlo dk izkjaHk eksgYyksa] xkaoksa o uxjksa esa jgusokys ;qokvksa esa l`tukRekd o jk"Vh;rk iSnk djus ds fy, fd;k Fkk u fd fdjk;s ds cktk# ukp&xkuksa ds fy, vFkok QwgM dSlsV ctkdj euksjatu ds fy,A vkbZ,& yksdekU; fryd dh Hkkouk dk lEeku dj ladYi djsa & ?kj ds x.ks’kth ?kj ds cky&xksiky o ;qok gh cuk,axs] x.kifr mRlo ds fofHkUu dk;Zdze eksgYys ds ;qod&;qorh gh djsaxsA
bu /;s; okD;ksa dks ysdj laLFkk ^ueZnk lexz* us fiNys nl o"kksZa ls ,d vfHk;ku pyk j[kk gS fd& ^^vius gkFkksa fufeZr feV~Vh dh ewfrZ LFkkfir djsa** vkSj i;kZoj.k lja{k.k esa viuk ;ksxnku iznku djsaA lkFk gh laLFkk ;g Hkh vihy djrh gS fd]
Jh x.sk’k o nqqxkZ izfrek LFkkiuk o foltZu ds iwoZ fopkj djsa ---

1-     iwtk esa IykLVj vkQ isfjl tSls o jklk;fud jaxkss dk iz;ksx D;k‘’kkL= lEer gS\
2-      jaxfcjaxs jlk;uksa ls cuh ewfrZ;ka vPNh fn[krh gSa] ysfdu unh] rkykc o dqvksa ds fy, tgj gSA
3-     ewfrZ dh lqanjrk ls cMh gS mldh ’kq+)rk] vkdkj ls cMh gS vkjk/kukA
4-     ihvksih dh ewfrZ;ksa dk ikuh esa ?kqyuk dfBu gksrk gS] blfy, mudk lEekutud foltZu ugha gksrkA
5-     aiwtk esa ’kkL=ksDr ewfrZ;ka gh LFkkfir djsa] tSls feVVh] iRFkj] ihry] rkack] lksuk] pkanh ;k fefJr /kkrq ls cuhA
6-     jklk;fud ewfrZ;ka vius vkaxu esa ckYVh ;k dksBh esa foltZu dj mldh xkn o nwf"kr ikuh vius vkaxu ds ,d ikS/ks esa Mkydj mldk nq"izHkko Lo;a ns[ksaA
7-     D;k ge unh] rkkykc o ty L=ksrksa dks mruk gh lkQ j[k ldrs gSa] ftruk ge vius ?kj dks j[krs gSa\


mi;qZDr fopkjksa dks n`f"V esa j[k ^ueZnk lexz* foxr nl o"kksaZ ls ^^ vkvks cuk, vius gkFkksa vius Jhx.ks’k** dk;Zdze e iz esa ueZnk fdukjs ds fofHkUu LFkkuksa ij ueZnk lexz ds dk;ZdrkZvksa }kjk vejdaVd ls cMokuh rd vkSj xqtjkr esa Hk#p rd feV~Vh ls ewfrZ cukus dk izf’k{k.k fn;k tk jgk gSA

gj o"kZ gtkjksa dh la[;k esa cPps] o;Ld] efgyk] iq#"k] vkfn dbZ lkekftd laxBuksa ds yksx feV~Vh ds x.ks’kth cukus dk izf’k{k.k ysrs gSa vkSj cukdj lkFk ys Hkh tkrs gSaA Lo vfuy ek/ko nosth }kjk ’kq# fd;k ;g vfHk;ku ,d cMk #i /kkj.k dj pwdk gS vkSj vc ;g tu&tu dk vfHk;ku cu pwdk gSA

ueZnk lexz+ }kjk dsoy ewfrZ cukus dk izf’k{k.k gh ugha fn;k tkrk lkFk gh esa foltZu gsrq yksxksa tkx#d djus dk dk;Z Hkh cMs Lrj ij fd;k tkrk gSA ?kj ij gh ewfrZ folftZr gks vkSj og feV~Vh ?kj ds cxhps ;k fdlh xeys esa iqu% mi;ksx esa ykbZ tk, rFkk mlesa dksbZ ikS/kk yxk;k tk, bl izdkj dk vkxzg Hkh fd;k tkrk gSA lkFk gh tu lg;ksx ls vkSj LFkkuh; iz’kklu ds lg;ksx ls foltZu dqaM Hkh cuk, tkrs gSa ftlds dkj.k ewfrZ;ka lh/ks unh esa folftZr u gksaA oLrqr% fdlh laLFkk ;k O;fDr }kjk bl izdkj ds vPNs lektksi;ksxh izsj.kkLin dk;Z u dsoy lekt dks ;ksX; fn’kk nsus dk dk;Z djrs gSa cfYd udkjkRedrk dks gVkdj ldkjkRed fn’kk esa c<us dk lacy Hkh iznku djrs gSaA

;g ys[k laLFkk ^ueZnk lexz* }kjk nh xbZ tkudkjh ij vk/kkfjr gSSunday, 22 July 2018

राष्ट्रीय वृक्ष - वट वृक्ष

वन महोत्सव सप्ताह - जुलाई का प्रथम सप्ताह
राष्ट्रीय वृक्ष - वट वृक्ष 

वट वृक्ष वेदकाल से पूजनीय माने गए हैं। यह वृक्ष हमारी दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। भव्यता के मामले में इसकी बराबरी कोई अन्य वृक्ष नहीं कर सकता। विभिन्न जाति-प्रजाति के पंछी, तितलियां, बंदर, चिमदागड इसके फल चाव से खाते हैं। इसके नरम पत्ते हाथी का आहार हैं। अनेकानेक जाति-प्रजाति के जीव-जंतुओं की आश्रय स्थली वटवृक्ष एक औषधी वृक्ष भी है। अंग्रेजी में इसे 'बनयान ट्री" कहते हैं और यह नाम कैसे पडा यह जानना भी रोचक होगा। युरोपीयन लोगों ने यह नाम पर्शियन गल्फ के इसी प्रकार के एक वृक्ष को दिया था। क्योंकि, इसी वृक्षतले 'बनिया" यानी हिंदू व्यापारी व्यापार या पूजा-अर्चा करने के लिए एकत्रित होते थे। धीरे-धीरे आगे चलकर सभी स्थानों पर के बरगद को यही नाम प्राप्त हो गया। वटवृक्ष का संस्कृत नाम न्यग्रोथ अर्थात्‌ नीचे-नीचे की ओर बढ़नेवाला क्योंकि, वृक्ष की शाखाएं पुनः भूमि की ओर बढ़नेवाली होकर इनमें जडें फूटी हुई होती हैं और भूमि में प्रवेश कर पुनः वृक्ष के तने का रुप धारण कर लेती हैं इस प्रकार से वृक्ष का विस्तार होता चला जाता है। अथर्ववेद में इसका उल्लेख आता है और इसके बाद के साहित्य में भी इसका उल्लेख आते चला गया है। भारत में आज भी अनेक स्थानों पर कुछ-कुछ वटवृक्ष बहुत विस्तृत भूभाग में फैले हुए हैं।

सौभाग्यवती स्त्रियां सौभाग्य वृद्धि के लिए श्रद्धावश वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत रखती हैं। रुढीनुसार यह पूजा सावित्री की नहीं तो वटवृक्ष की करती हैं। ब्रह्माजी, सावित्री, सत्यवान, यमधर्म, नारद की भी पूजा की जाती है। यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को करने की प्रथा है। महाभारत के वन पर्व में पतिव्रतामाहामात्य पर्व में ही इस व्रत की कथा दी हुई है। भारत में बहुत प्राचीन काल से वृक्षों की पूजा की जाती है इसके अनेक उदाहरण मौजूद हैं। वृक्षों के अनेकानेक उपयोग ध्यान में आने पर उनके विषय में कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए देवताओं (ब्रह्मा, विष्णु, आदि देवताओं का वटवृक्ष पर निवास माना गया है) या राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, आदि दैवी या अद्‌भुत, अलौकिक, अमानवीय शक्तियों का वास वृक्षों में है यह समझकर वृक्ष पूजा अस्तित्व में आई। 

वटवृक्ष सृजन का प्रतीक है इसलिए संतान के इच्छुक लोग इसकी पूजा करते हैं। यह बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है इसलिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। इसे मघा नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है। वटवृक्ष का और यक्ष कोटी के देवताओं का निकट का संबंध माना जाता है यह कुछ व्रतों पर से समझा जा सकता है। अनेक धार्मिक और लौकिक समारोहों में वृक्षों के विषय में पूज्यभाव व्यक्त किया जाता है। वृक्षपूजन, वृक्षसंरक्षण और वृक्षारोपण करने की एक अच्छी रुढी बहुत प्राचीनकाल से अस्तित्व में है। वृक्षारोपण करनेवाला मनुष्य कभी नर्क में नहीं जाता यह अर्थ बतलानेवाला एक संस्कृत श्लोक है। 

वट पूर्णिमा का व्रत वृक्ष संवर्धन से जुडा हुआ व्रत है और वही अपना आद्य कालोचित कर्तव्य होना भी चाहिए परंतु, भयवश उपजी अंधश्रद्धावश महिलाएं बरगद के पेड की डालियां तोड-तोडकर या ट्रकों में छोटी-मोटी तोडकर लाई हुई बरगद की डालियां बेची जाती हैं जिन्हें घर में लाकर उन्हें नमस्कार, पूजन कर निरात पाती हैं। इस प्रकार से इस पूजा के पीछे की मूल भावना का ही हरण हो गया  है। अब तो प्लास्टीक की डालियों की भी पूजा की जा रही हैं। इसी प्रकार से बढ़ते शहरीकरण के कारण दीर्घ आयुवाले बरगद को तो क्या ना जाने कितने पुराने बडी आयुवाले कई बहु उपयोगी वृक्षों को काटा जा रहा है।

जबकि हमारे पूर्वजों को तो वनप्रिय थे और वे उनका महत्व भी समझते थे और इसी कारण 'पंचवटी" की संकल्पना उत्पन्न हुई थी। रामायण में पंचवटी का वर्णन एक स्थान के रुप में है परंतु, भारत में अन्य स्थानों पर भी पंचवटी एक अरण्य के रुप में था और सभी भाषाओं में  यह शब्द आता है। पंचवटी मतलब संखया में पांच वट वृक्ष या पांच विशिष्ट या पांच महत्वपूर्ण प्रकार के वृक्षोंवाला अरण्य या वन। पंचवटी में पांच प्रकार के वृक्ष यह अर्थ लें तो भौगोलिक स्थानानुसार महत्व प्राप्त प्रत्येक स्थान पर के पांच वृक्ष भिन्न-भिन्न होंगे। इन पांच में वट और अश्वत्थ यानी पीपल समाविष्ट होंगे बाकी में अशोक, बेल, आम आंवला, आदि होंगे। परंतु, वर्तमान में हम वृक्षों का महत्व, उनकी उपयोगिता समझने के स्थान पर आधुनिकता की चकाचौंध में इनके विनाश पर तुले हुए हैं। 

Friday, 22 June 2018

मानवता का पाठ पढ़ाता है टूथब्रश - शिरीष सप्रे

मानवता का पाठ पढ़ाता है टूथब्रश
शिरीष सप्रे
सुबह उठकर दांत साफ करना हमको बचपन से ही सीखाया जाता है। दांत साफ करने के लिए पहले भले ही टूथब्रश सभी लोग उपयोग में न लाते हों परंतु आज ग्रामीण हो या शहरी सभी टूथब्रश का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। टूथब्रश हमारे जीवन का इतना अभिन्न अंग बन गया है कि, यदि एक दिन सुबह हमें किसी कारणवश टूथब्रश से दांत साफ करने को ना मिले तो सारा दिन बेचैनी से गुजरता है। ऐसे इस टूथब्रश का भी अपना एक इतिहास है और इसके आविष्कार की कहानी भी बडी रोचक है। 

इंग्लैंड के वारविकशायर (शेक्सपियर का जन्म भी इसी क्षेत्र में हुआ था) में सन्‌ 1770 में दो समुदायों के बीच हुए जातीय धार्मिक दंगों जिनमें हजारों लोग मारे गए थे और यह धार्मिक विद्वेष लंबे समय तक चला। सरकार ने दंगों के जिम्मेदार एडिस को कैद कर उस पर मुकदमा चलाया और जेल भेज दिया। जेल जीवन के एकांत में इसे अपने किए पर प्रायश्चित होने लगा और उसने निश्चय किया कि वह अपने द्वारा फैलाए गए धार्मिक विद्वेष को समाप्त करने में ही अपना बचा हुआ समय लगाएगा। इसी सोच के दौरान उसके हाथ से टूथब्रश बन गया।

हुआ कुछ यूं कि उसने देखा कि प्रतिदिन कैदी सुबहसबेरे मुंह धोने के दौरान दांतों को मिट्टी, दातून आदि से रगडते हैं और इस दौरान उनके मसूडों से खून बहने लगता है एवं कई बार तो मसूडे भी फूल जाते हैं। एडिस सोचने लगा कि इस प्रकार से रक्त बहना भी तो एक प्रकार से रक्तपात ही है। अतः वह सोचने लगा कि क्यों ना कोई ऐसी युक्ति खोजी जाए जो कैदियों को इस समस्या से निजात दिला सके। बहुत सोच-विचार के बाद उसने लकडी की एक खपची ढूंढ़ी, रंगबिरंगे बाल एकत्रित किए तथा अपनी कल्पनाशक्ति से खपच्ची को छिलकर बढ़िया आकार दिया तथा अगले उसके अगले हिस्से पर महीन सुराख कर दिया। जहां-तहां से गोंद इकट्ठा कर उस सुराख में कांट-छांट कर बराबर किए महीन बालों को फिट कर गोंद द्वारा सुराख में जमा दिया। इस तरह उसने काले-उजले बालों का सम्मिलित कूचोंवाला साधारण अनाकर्षक दांत मांजने का ब्रश तैयार किया।

कैदियों द्वारा इसके सफल प्रयोग किए जाने के बाद से यह नित्य अपने इस ब्रश को तैयार करने में समय देने लगा। जेल से रिहा होने के बीच के दो वर्षों में उसने तमाम कैदियों को यह ब्रश उपहारस्वरुप देने और इसके निर्माण में लगाया। जेल से रिहा होने पर वह इस काले-उजले बालों की सम्मिलित कूंचीवाला ब्रश आम लोगों को वितरित करता हुआ वारविकशायर लौटा। वहां भी साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए उसने काले-सफेद बालों की कूंचीवाला ब्रश आमजन को भेंटकर इसी कूंची की तरह गूंथकर रहने की शिक्षा देने लगा। रंग, भाषा  और जातिगत भेद पाटने के कारण वह संत एडीसन के नाम से विख्यात हुआ। उसके द्वारा आविष्कृत यह ब्रश तमाम तब्दीलियों के बावजूद आज भी हर धर्म, भाषा और सम्प्रदाय के लोग बेहिचक स्वीकार कर रहे हैं। यही इसकी सफलता है कि, हर सुबह यह विभिन्न रंग के बालों वाला टूथब्रश मानवता का पाठ पढ़ाने के काम में बिना किसी भेदभाव के जुट कर पूरे विश्व को एकता का पाठ पढ़ाते हुए विभिन्नता को स्वीकारने का संदेश देता है। पूरा विश्व 26 जून को टूथब्रश डे रुप के मनाता है।

Friday, 15 June 2018

प्राचीनकालीन चोर और चौर्य कला - शिरीष सप्रे

प्राचीनकालीन चोर और चौर्य कला 
शिरीष सप्रे

प्राचीनकाल में चोरी करना भी एक कला, ऊंचे दर्जे की कला मानी जाती थी और चोर का स्थान आज की तरह हेय नहीं था। उस समय देश धन-धान्य से भरपूर था और लोग खा-पीकर सुखी थे इसलिए उस काल में आजकल जितनी चोरियां भी नहीं होती थी। जिस प्रकार से कामशास्त्र को धर्म का एक अविच्छिन्न भाग माना गया है उसी तरह से चौर्यकला भी धर्म का ही भाग मानी गई है। परंतु, कामशास्त्र की भांति इस विषय पर कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। किंतु, वांग्मय में प्राप्त विवरणों से पता चलता है कि, चोरों को उनके गुरुजन आदेश दिया करते थे कि वह धर्मपूर्वक चोरी करें, इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि अभावग्रस्त व्यक्तियों को चोरी करने का अधिकार होता था और उन पर यह बंधन होता था कि, वह दरिद्रजन के यहां चोरी ना करें वरन्‌ अपना कार्य धनाढ्य वर्ग के बीच ही संपन्न करें। चोरी को उन दिनों बाकायदा एक कला के रुप में ही विकसित किया गया था। इतना ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति को इस कला का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक माना जाता था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि राजकुमारों को अन्य कलाओं की शिक्षा देने के साथ ही चौर्यकला भी भलीभांति सीखाई जाना चाहिए जिससे राजनय में आवश्यकता पडने पर वह समयानुसार उसका उपयोग कर सके।

महाकवि शूद्रक का मृच्छकटिकम्‌ इस दृष्टि से पठनीय है। मृच्छकटिकम्‌ इस चर्चित संस्कृत नाटक में चोर की स्थिति देखने के पूर्व यह जान लें कि, मृच्छकटिकम्‌ भारतीय नाट्‌य परंपरा का पहला वास्तववादी नाटक और शूद्रक पहला विद्रोही कहा जाना चाहिए। शूद्रक ने ही संस्कृत नाटक को पौराणिक कथा और राजा रानी की दुनिया से बाहर निकाला और गणिका, चोर, जुआरी, क्रांतिकारियों के उपेक्षित विश्व को सामने लाया। भ्रष्ट ब्राह्मण, अनाचारी बौद्ध भिक्षुओं का पर्दाफाश किया। इस नाटक की अनेक विशेषताओं में से एक विशिष्टता यह है कि, इसमें चौर्यकला के बारे में बहुत सी जानकारी अपने को मिलती है।

मृच्छकटिकम्‌ इस नाटक में चोर की स्थिति देखिए इस पात्र का नाम शर्विलक है जो कभी दान न लेनेवाले व्युत्पन्न ब्राह्मण (चतुर्वेदी) का पुत्र है फिर भी एक चोर है। चोरी में और वह भी किसी घर में सेंध लगाने में वह माहिर है। वसंतसेना की दासी मदनिका से वह प्रेम करता है। लेकिन उससे विवाह करने के पूर्व उसे दासत्व से मुक्त कराना आवश्यक है और इसके लिए धन चाहिए। इसके लिए वह चारुदत्त के घर को चुनता है। चारुदत्त का घर विशाल भवन होने के बावजूद एक जमाने का धनाढ्य व्यापारी अब धनहीन ब्राह्मण है। जब शर्विलक को यह पता चलता है तो वह चोरी किए बिना वापिस लौटना चाहता है।

शर्विलक ने चौर्यकला की शिक्षा के पाठ योगाचार्य नामक गुरु से सीखे हैं। अन्य चोरों के समान ही शिवपुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय शर्विलक की उपास्य देवता है। चौर्यकला के उपासक स्वयं को स्कंद के वंशज, शिष्य समझते हैं। चोरी करने के पूर्व वे अपनी गुरु परंपरा का स्मरण करते हैं। भगवान कनकशक्ति नामक किसी व्यक्ति ने इस संबंध में कोई ग्रंथ लिखा है यह भी प्रतीत होता है। शर्विलक के अनुसार भगवान कनकशक्ति ने सेंध लगाने के चार नियम बताए हैं। शर्विलक एक अंधेरी रात में चारुदत्त के घर चोरी करने के लिए सिद्ध होने पर पहले कार्तिकेय, कनकशक्ति, भास्करनंदी, योगाचार्य इन अपने गुरुओं को वंदन करता है। योगाचार्य के अपन आद्य शिष्य हैं इसका उसे सार्थ गर्व है। जब मनुष्य सोये हुए हों तब चोरी करना यह कोई पराक्रमी कार्य नहीं परंतु, चोरों की यह परंपरा प्राचीनकाल से ही चली आ रही है। अश्वत्थामा ने तो सोये हुए पांडवपुत्रों को ही मार डाला था इसका उदाहरण शर्विलक देता है। चोरी का समर्थन करते हुए वह यह भी कहता है कि चोर किस प्रकार से स्वयं का कार्य स्वयं की इच्छानुसार कर सकता है। किसी का गुलाम बनकर रहने की नौबत उस पर नहीं आती।

शर्विलक भले ही चोर हो परंतु, चोरी के इस अधम पेशे में भी कम से कम नीतिमत्ता का पालन तो भी करना चाहिए इसका भान उसे है। इसीलिए उसने किसके यहां चोरी करना, किसके यहां नहीं, क्या चुराना, क्या नहीं इसके कुछ संकेत उसने तय कर रखे हैं। मिला मौका कि कर चोरी इस प्रकार की उसकी वृत्ति नहीं। चोरी की हिम्मत जुटाए बगैर धन नहीं मिलता यह मदनिका को समझाते हुए वह कहता है उसने कभी भयभीत, सोये हुए व्यक्ति पर आक्रमण नहीं किया ना ही किसी के साथ बेवजह मारपीट की और ना ही करेगा। चोरी के लिए निकलने पर उसने किन घरों को छोडा उससे पता चलता है कि शर्विलक चोर होने पर भी सज्जन है।

शर्विलक अत्यंत चतुर, मंजा हुआ चोर है उसने चोरी की विधिवत शिक्षा अपने गुरु से हासिल की है। चौर्यकला के लिए आवश्यक सारे गुण उसमें हैं। वह चतुर है, समयानुकूल सूझ और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता उसमें है। साहस तो उसके रोम-रोम में मानो भिना हुआ है। उसका शरीर दृढ़ तथा लचीला है। स्वयं के इन गुणों का वर्णन उसने स्वयं बडे सुंदर शब्दों में किया है। वह स्वयं के बारे में कहता है- 'मैं बिल्ली जैसे दबे पांव भाग सकता हूं, समय आने पर हिरन जैसा चपल होकर वायुगति से दौड सकता हूं। किसी भी चीज को हाथो-हाथो उठाकर गायब करने की कला मैं बाज से सीखा हूं। कुत्ते के समान मनुष्य सोया हुआ है कि जाग रहा है इसका अंदाजा मुझे तत्काल लग जाता है। सांप के समान संकरी जगह से मैं निकल सकता हूं। रुप, भेष बदलने में मैं माहिर हूं, मानो साक्षात माया ही। भाषा परिवर्तन में मूर्तिमंत वाणी। रात में दिया, संकट में दोमुंहा सांप, जमीन पर घोडा और पानी में मै नौका बन जाता हूं।

   जिस समय चंद्रदेव अस्ताचल की ओर जाते हैं उस समय शर्विलक चारुदत्त के मकान में प्रवेश करता है। पहले वह उद्यान की चारदीवारी में सेंध लगाकर भीतर घुसता है। जो अपेक्षाकृत सरल है, फिर वह अंतःपुर की ओर उन्मुख होता है, वह भित्ति का ऐसा स्थल तलाश करता है जो निरंतर जलवर्षा को सहते-सहते शिथिल पड गया हो और जिस पर प्रहार करने से कोई आवाज ना निकले, साथ ही वह स्थान ऐसा भी होना चाहिए जहां वह छुप भी सके  तथा जहां स्त्रियों का आवागमन भी ना हो। अंततः वह ऐसे स्थान को पा ही लेता है जहां की मिट्टी निरंतर सूर्य को जल देते रहने के फलस्वरुप शिथिल पड गई हो, जहां चूहों ने धूल का ढ़ेर लगा रखा हो। शर्विलक इस सबको सफलता के लक्षण मानता है। अब वह भगवान कनकशक्ति द्वारा बताए गए सेंध के चार नियमों को दुहराता है, यह नियम हैं -

जिस भित्ति की ईंटें पक्की हों, उन्हें खींचना, जिसकी ईंटें कच्ची हों उन्हें काटना, जिसकी मिट्टी संपुटित हो उसे खींचना तथा जो भित्ति काठ की हो उसे चीरना। चारुदत्त के घर की भित्ति की ईंटें चूंकी पक्की हैं इसलिए वह उन्हें खींचता है। शर्विलक ऐसी कलात्मक सेंध लगाना चाहता है जिसे देखकर नगरवासी वाहवाह कर उठें। चौर्यशास्त्र के संकेतानुसार खिलता कमल, सूर्यबिंब, अर्धचंद्र, कुआ, स्वस्तिक और पूर्णकुंभ इन छः आकारों में से किसी एक आकृति में छेद बनाएं।

चारुदत्त का मकान पक्की ईंटों का है इसलिए शर्विलाक उसमें कुंभ के आकार की सेंध बनाता है परंतु, शीघ्रता के कारण वह नापने की रस्सी लाना भूल जाता है इसलिए वह गले के यज्ञोपवीत से काम चलाता है। चोरी के लिए यज्ञोपवीत का उपयोग करने की एक कृति से भ्रष्ट ब्राह्मण्य, कर्मकांड, दांभिकता पर शूद्रक ने जो प्रहार किया है उसका भारतीय साहित्य में जवाब नहीं। चोरी के अलावा उसमें अटकाई हुई चाभी से दरवाजा खोलने, बिच्छू अथवा सांप के काटे हुए स्थान पर बांधने के लिए यज्ञोपवीत का उपयोग किस प्रकार से होता है यह भी शूद्रक ने बतलाया है। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार, महाकवि भास ने अपनी रचना चारुदत्त में 'दिन में ब्रह्मसूत्र के लिए और रात्रि में कर्मसूत्र के लिए" इस प्रकार के मार्मिक शब्दों में यज्ञोपवीत का चौर्यकला में महत्व बतलाया है।

सेंध काटते समय जब एक ईंट रह जाती है तब उसे एक सर्प काट लेता है। उसके पास इसकी भी औषधी है क्योंकि, ऐसे कामों में सांप का काटना बहुत मामूली बात है। अपना उपचार करके वह सेंध पूरी करता है। दीवार में प्रमाणबद्ध छेद हो जाने पर शर्विलक पहले अपने साथ लाए हुए लकडी के पुतले को अंदर सरकाकर देखता है कि, वह कहीं अटक तो नहीं रहा, इसका विश्वास हो जाने पर वह स्वयं अंदर प्रवेश करता है। घर में प्रवेश करने के पश्चात सबसे पहले वह मुख्य द्वार की कुंडियों को खोलता है जिससे अगर भागने की आवश्यकता हुई तो किसी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पडे। कमरे में लगे दीये के प्रकाश में मृदंग, पखवाज, ढ़ोलकी, वीणा, सारंगी, ग्रंथ इस प्रकार से एक एक वस्तुएं स्पष्ट होती जाती हैं अपन ने एक कंगाल के घर में प्रवेश किया है यह उसके ध्यान में आ जाता है।

इसी कमरे में चारुदत्त और उसका विदूषक मित्र सोये हुए होते हैं। उन पर नजर पडते ही शर्विलक उनके पास जाकर वे सचमुच सोये हुए हैं ना यह देखता है। संयोग ऐसा कि विदूषक उसी समय दीवार में छेद कर चोर घर में घुस आया है का स्वप्न देख रहा होता है और नींद में ही वह अपने पास की वसंतसेना के दागिनों की गठरी 'चारुदत्त तू इसे संभाल" कहकर आगे आए हुए शर्विलक के हाथों मेंे सौंप देता है। दरिद्री चारुदत्त के घर में केवल भाग्य से शर्विलक के हाथों में बडा सुयोग आ जाता है। उसे बगल में दबा शर्विलक अपने पास के दीपक को बुझानेवाले कीडे को दीये पर छोडकर उसे बुझा देता है और स्वयं के ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया और अब इस गरीब ब्राह्मण के जीवन में भी अंधेरा फैला दिया इस विचार से खिन्न होकर बाहर निकलता है।

शर्विलक भास्करनंदी का नाम लेकर ऐसी कोई साधना भी करता है जिससे कोई उसे देख ना सके और यदि कोई उसे मारने का प्रयत्न करे तो उसे किसी तरह का चोट ना लगने पाए। यह साधना कैसी होगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। शर्विलक मानता है कि चोरी रुपी धूर्तता स्वतंत्र होने के कारण उत्तम है इसमें किसी का दास बनकर हाथ नहीं जोडने पडते।

प्राचीन भारत में चौर्यशास्त्र महत्वपूर्ण विद्या समझी जाती थी। उसे तस्कर मार्ग, स्तेय शास्त्र इस प्रकार के भी नाम थे। मूलदेव स्तेयशास्त्र का जनक माना गया है। मूलभद्र, मूलश्री, कलांकुर, कर्णिसुत, गोणिकपुत्र ये मूलदेव के अन्य नाम हैं। क्षेमेंद्र ने कलाविलास में उसका अत्यंत मायावी, अनेक कलाओं में पारंगत, धूर्तशिरोमणि इस प्रकार से वर्णन किया हुआ है। भोजदेव के श्रंगारमंजरी में भी मूलदेव उज्जयनी का रहवासी होकर वह अत्यंत लंपट, धूर्त होने का कहा गया है। प्राचीन भारत में शर्विलक जैसे गुणी चोर थे वैसे ही चोरों की गुणग्राहकता का कौतुक करनेवाले राजा भी थे। इस प्रकार चोर को भी भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था।

इस संबंध में यह कथा पढ़ें - एक बार राजा भोज के शयनमंदिर में एक चोर ने प्रवेश किया, अचानक नींद खुलने के पश्चात राजा के मन में अपने ऐश्वर्य के संबंध में विचार उठने लगेेे और वह स्वयं से बोला 'मुझे क्या कमी है? सुंदर रानियां हैं, दास-दासियां हैं, खजाना भरा हुआ है, जान की बाजी लगा देनेवाले मित्र हैं, एकनिष्ठ मंत्री हैं, भरपूर सेना है।" राजा का यह स्वगत सुन कोने में छिपा बैठा चोर बोल पडा, ' राजन, यह सब आंखें खुली हैं तभी तक, आंखें मुंदने पर इनमें से कुछ भी नहीं।" यह मार्मिक वचन सुन राजा ने चोर के अपराध को क्षमा तो किया साथ ही उसे भरपूर पुरस्कार भी दिया। 

Sunday, 10 June 2018

टीक टीक टीक चलती जा रही हैं घडियां - शिरीष सप्रे

टीक टीक टीक चलती जा रही हैं घडियां
शिरीष सप्रे

घडी कालमापन के लिए उपयोग में लाया जानेवाला उपकरण है। अथर्ववेद में घडी को 'घटिका यंत्र" कहा गया है। प्राचीनकाल में मनुष्य ने सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच के समय को एक दिन कहा। वैदिक काल में दिन को सूर्य की गति के आधार पर चार पहरों में बांटा जैसेकि सूर्य सिर पर पहुंचने के बाद दूसरा पहर या दोपहर। जब दिन के और अधिक बंटवारे की आवश्यकता हुई तो इसे पंद्रह भागों में बांटा गया और हर भाग को मुहूर्त कहा गया। उदा. भोर को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। दिन को चौबीस घंटों में बांटने की पहल इजिप्त में छह हजार साल सबसे पहले हुई और वहीं पहली धूप घडी भी बनाई गई। इस घडी के लिए जमीन में एक बांस या लकडी का लट्ठा गाडा जाता था तथा इसकी छाया को कदमों से नापकर समय का अंदाजा लगाया जाता था। परंतु, इसी काम के लिए यूनान में मैदान में खंभा गाडा जाता था व इसे 'नोमोन" कहा जाता था।

परंतु, ये घडियां ना तो बारहों महिने सही समय बता पाती थी ना ही रात में काम करती थी। इन्हीं कमियों की वजह से सूर्यघडी का एक सुधरा रुप सूर्यघडी या सनडायल भी असफल सिद्ध रहा। कमियों के बावजूद ये सूर्यघडियां कई सौ सालों तक प्रचलित रहीं। वर्तमान में सूर्यघडियां देश की कई प्राचीन वेधशालाओं में मौजूद हैं। म.प्र. के सीहोर जिले में कलेक्टर के बंगले में 1840 में संगमरमर से बनाई गई घडी स्थापित है और आज भी समय बता रही है। इनके पश्चात जलघडियों का जमाना आया। आज से हजारों साल पहले यह भारत, चीन, मिस्त्र आदि देशों में अस्तित्व में आई। जलघडी बेबीलोन में सबसे पहले बनाई गई। इसमें किसी बडे बर्तन में सूर्योदय होते ही पानी भर दिया जाता, जो नीचे के छिद्र से धीरे-धीरे बूंद बूंदकर टपकता रहता। बर्तन में पानी की सतह देखकर समय आंका जाता था। चीन में इसकी सुधारित आवृत्तिवाली जलघडी बनाई गई। जलघडी की कमियों को देखते हुए इन्हें दूर करने के लिए रेत घडी चलन में आई। यह रेत घडी प्राचीन रोम में बहुत प्रचलित थी। जापान के एक संग्रहालय में गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड प्राप्त दुनिया की सबसे बडी रेत घडी मौजूद है। 

कल-पुर्जोे से चलनेवाली पहली घडी किसने बनाई यह तो नहीं बता सकते परंतु संभवतः तेरहवीं शताब्दी में किसी पादरी ने इस प्रकार की घडी बनाई यह घडी उसने प्रार्थना का समय जानने के लिए बनाई थी। इसमें एक वजन दांतेदार पहिये को घूमाता था और हर एक घंटे पर वजन एक घंटे से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करता था। लगभग दोसौ वर्ष पूर्व तक इस प्रकार की घडियां टन-टन कर समय बताती रही परंतु इन घडियों को कहीं लाना ले जाना बडा कठिन कार्य था। इसलिए वजन के स्थान पर कुंडलीदार स्प्रिंग बनाई गई। संभवतः यह किसी लौहार के मस्तिष्क की उपज थी। आगे चलकर इन्हीं की वजह से टाइमपीस बनाना संभव हो सका। उस समय की ऐसी एक घडी लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। इसी प्रकार की एक घडी फ्रांस के सम्राट लुई ग्यारहवें के पास थी। इसे सम्राट के साथ घोडे पर लादकर ले जाया जाता था। परंतु, सही समय यह भी नहीं बता पाती थी।

उस जमाने के हिसाब से सही समय बतानेवाली घडी बनाने का श्रेय क्रिश्चियन ह्यूहेंस को है। उसने पेंडूलम वाली घडी बनाई परंतु, पेंडूलम से घडी बनाने का विचार सबसे पहले खगोलविज्ञानी गैलिलियों के मन में आया था। उन्होंने गिरजाघर में लैंप को समान गति से इधर-उधर झूलते देखकर बताया कि इसी आधार पर घडी बनाई जा सकती है। पेंडूलम का हर दोलन अंदर लगे कांटेदार पहियें को एक निश्चित गति से घूमाकर समय बताने का जरिया बनता है। ऐसी घडियों की मुख्य कमानी को चलाने के लिए समय-समय पर चाभी भरनी पडती थी। ह्यूगेंस की घडियों का पेंडूलम लगभग एक फुट लंबा होता था। ये घडियां दिन भर में पंद्रह मिनट तक की चूक हो सकती थी।

इस कमी को विलियम क्लीमेंट नामके अंग्रेज ने 1675 ई. में पेंडूलम की लंबाई तीन फुट तक सीमित कर दोलन का समय तय कर दिया एक सेकंड। इसी कारण से इसे सेकंड या रॉयल पेंडूलम कहा गया। यह घडिया दिन भर में केवल 20 सेकंड तक की चूक करती थी। पेंडूलम वाली घडियां बहुत बनी छोटी भी और बडी भी। अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त लंदन की बिगबेन घडी भी इसी प्रकार की है। तब से लेकर सन्‌ 1800 तक घडियों में बहुत से तकनीकी सुधार हुए पेंडूलम के स्थान पर फौलादी कमानी लगाई जाने लगी। जैसे जैसे कमानी खुलती है घडी के चक्रों को आगे घूमाती जाती हैं। हाथ घडियों में एक छोटा संतुलन चक्र लगा होता है जो लगातार दाएं-बाएं घूमकर सुइयों को गति देता है। संतुलन चक्र को दाएं-बाएं घुमाने के लिए कमानी लगाई जाती है। कमानीवाली सभी घडियों चाभी भरनी पडती है।

अठराहवीं शताब्दी के आरंभ में चक्रों को घूमाने के लिए ज्वेल लगाए जाने लगे जो प्रारंभ में पीतल के थे परंतु शीघ्र ही प्राकृतिक रुबी के लगाए जाने लगे। आगे चलकर ज्वेल नकली रुबी से बनाए जाने लगे। कलाई घडियों की मांग बढ़ती गई और सुविधानुसार इनके आकार भी बदलने लगे छोटी-छोटी सुविधाजनक घडियां बनने लगी। विश्वयुद्ध के बाद तकनीकी क्रांति के कारण ऑटोमेटिक घडियां बनने लगी। पिछली शताब्दी के छठे दशक में इन ऑटोमेटिक घडियों की लोकप्रियता को जबरदस्त झटका लगा। इनसे भी अधिक अच्छी एवं सस्ती इलेक्ट्रानिक घडियां बाजार में आ गई। छोटे से सेल से चलनेवाली। फिर क्वार्ट्‌ज घडियां घर-घर में पहुंच गई। 

क्वार्ट्‌ज दरअसल एक तरह का क्रिस्टल है जिसमें स्थाई रुप से यांत्रिक एवं विद्युत गुण उपस्थित रहते हैं। वैज्ञानिक ऐसे पदार्थों को पीजोइलेक्ट्रिक कहते हैं। इलेक्ट्रानिक सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित होने से यह क्रिस्टल लगातार दोलन करता रहता है। एक विशेष प्रकार की क्वार्ट्‌ज घडी सेकंड के एक लाखवें हिस्से को माप सकती है। परंतु इसके क्रिस्टल के कंपन की आवृत्ति में अंतर पडने से इन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। इनसे भी अधिक कुशल घडी या मानक का काम बेहद कुशल परमाणु घडियां करती हैं। इनमें कंपन की आवृत्ति के आधार पर समय रिकार्ड किया जाता है। क्वार्ट्‌ज घडियों के अतिरिक्त अनेक वैज्ञानिक कार्यों में भी इनकी सहायता ली जाती है। ये घडियां तीन हजार साल में एक सेकंड की चूक कर सकती हैं। घडियों की इस दास्तान में तो अभी भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है परंतु फिलहाल यहीं पर विराम।